Izbirni postopek

V postopku izbire ima delodajalec pravico zahtevati le tista dokazila, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev za opravljanje dela (npr. spričevala, diplome). Izrecno je prepovedano, da bi delodajalec od kandidata zahteval podatke o družinskem in zakonskem stanu, načrtovanju družine in o nosečnosti, če to ni neposredno povezano z delovnim razmerjem. Delodajalec ne sme pogojevati sklenitve pogodbe o zaposlitvi s pridobitvijo podatkov iz prejšnjega stavka ali z dodatnimi pogoji v zvezi s prepovedjo nosečnosti ali odlogom materinstva ali z vnaprejšnjim podpisom odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca.

Predhodni zdravstveni pregledi, na katere mora delodajalec napotiti delavca pred nastopom dela zaradi ugotovitve kandidatove zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela, so določeni v okviru predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu, za stroške pregledov bremenijo delodajalca.

Zakon dopušča možnost predhodnega preizkusa kandidatovega znanja oziroma sposobnosti kandidatov za opravljanje dela, za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi.

Med obveznostmi delodajalca je tudi obveznost, da kandidata pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi seznani z delom, pogoji dela ter pravicami in obveznostmi iz delovnega razmerja.

Pomembno: Če delodajalec ne upošteva obveznosti v izbirnem postopku, se z globo od 3.000 do 20.000 evrov kaznuje delodajalca – pravno osebo, odgovorno osebo delodajalca pa se kaznuje z globo od 450 do 2.000 evrov.

Pogodbena svoboda delodajalca

Delodajalec ima ob upoštevanju zakonskih prepovedi pravico do proste odločitve, s katerim kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dela, bo sklenil pogodbo o zaposlitvi (24. člen ZDR-1). Če nobeden od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela, lahko delodajalec z enim od prijavljenih kandidatov, ki izpolnjuje z zakonom ali izvršilnim predpisom določene pogoje, sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas do enega leta, če je taka zaposlitev potrebna zaradi nemotenega opravljanja dela (3. odst. 22. člena ZDR-1).

Tudi v 109. členu ZOFVI je določeno, da se delovno razmerje lahko sklene tudi s kandidatom, ki ne izpolnjuje zahtevanih pogojev za opravljanje dela strokovnega delavca, za dobo največ enega leta, če nihče od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje zahtevanih pogojev in je taka zaposlitev potrebna zaradi nemotenega opravljanja dela.

Pomembno: Če sklene delodajalec pogodbo o zaposlitvi z osebo, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela, razen v primeru 3. odstavka 22. člena ZDR-1 (in 109. člena ZOFVI), se z globo od 3.000 do 20.000 evrov kaznuje delodajalca – pravno osebo, odgovorno osebo delodajalca pa se kaznuje z globo od 450 do 2.000 evrov.

V kategoriji ZAKONODAJA/KADRI lahko najdete vse navedene zakonske predpise.

Obrazci, vzorci, preglednice

V kategoriji OBRAZCI, VZORCI, PREGLEDNICE/KADRI lahko najdete:

- Obvestilo o izbiri kandidata

Nazaj