Javni uslužbenec

Definicija javnega uslužbenca je navedena v 1. členu ZJU.

Javni uslužbenec je posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju, razen funkcionarjev v državnih organih in organih lokalnih skupnosti, za katere zakon izrecno določa, da niso javni uslužbenci.

Definicija javnega uslužbenca je podana z opredelitvijo javnega sektorja, ki ga po ZJU sestavljajo:

  • državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti;
  • javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi;
  • druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti.

Mnenja Ministrstva za javno upravo s področja uslužbenskega sistema so na voljo na povezavi: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/usluzbenski_sistem/

Nazaj