Napredovanja v nazive (strokovni delavci)

12. 8. 2015 | Avtor: Petra Ertl, urednica

Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju v nazive napredujejo v skladu s 105. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. Strokovni delavci napredujejo v nazive mentor, svetovalec in svetnik. Pridobljeni nazivi so trajni.

Napredujejo lahko le tisti strokovni delavci, ki izpolnjujejo vse z zakonom in podzakonskimi akti predpisane pogoje za strokovne delavce. Napredovanje v naziv lahko kadarkoli predlaga ravnatelj oz. direktor zavoda, v katerem je strokovni delavec zaposlen. Strokovni delavec, ki bi želel sam vložiti predlog za svoje napredovanje, pa to lahko stori v februarju, juniju in novembru.

Predlog za napredovanje je potrebno vložiti na obrazcu (glej spodaj), ki je bil objavljen kot priloga pravilnika, izdan pa je bil tudi pri DZS kot obr. 1,268 oziroma obr. 1,269.

Kadar predlog za napredovanje strokovnega delavca vlaga ravnatelj oz. direktor, mora predlogu za napredovanje v naziv mentor priložiti mnenje učiteljskega zbora, za napredovanje v naziv svetovalec mnenje učiteljskega zbora in dokazila o opravljenem dodatnem strokovnem delu, za napredovanje v naziv svetnik pa mnenje učiteljskega zbora, dokazila o opravljenem dodatnem strokovnem delu in dokazila o uspešno končanih programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju oziroma dokazila o pridobljenih dodatnih funkcionalnih znanjih.

Kadar strokovni delavec sam vlaga predlog za svoje napredovanje, mu mora priložiti oceno delovne uspešnosti, ki jo oblikuje ravnatelj oz. direktor zavoda, v katerem je zaposlen, mnenje učiteljskega zbora, dokazila o opravljenem dodatnem strokovnem delu in dokazila o uspešno končanih programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju oziroma dokazila o pridobljenih dodatnih funkcionalnih znanjih.

V skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive napredujejo tudi strokovni delavci, ki so zaposleni v zavodih, naštetih v 28. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Strokovnim delavcem, ki so si nazive pridobili na področju športa v skladu s pravilnikom, ki ureja napredovanje strokovnih delavcev v športu v nazive, se le-ti priznajo na področju vzgoje in izobraževanja.

Strokovni delavci ministrstva predlog in priloge pregledajo, minister pa o ugotovitvah glede izpolnjevanja predpisanih pogojev za napredovanje v določen naziv izda odločbo.

Več o napredovanjih preberite v prispevku Pravice iz delovnega razmerja (avtorica Ksenija Mihovar Globokar in avtor Kristijan Anton Kontarščak)

V kategoriji ZAKONODAJA/KADRI lahko najdete vse navedene zakonske predpise.

Obrazci, vzorci, preglednice

V kategoriji OBRAZCI, VZORCI, PREGLEDNICE/KADRI lahko najdete:

- Predlog za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive - vlagatelj strokovni delavec
- Predlog za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive - vlagatelj Ravnatelj oz. direktor

 

Nazaj