Neizbrani kandidati

Delodajalec mora v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi pisno obvestiti neizbranega kandidata o tem, da ni bil izbran (1. odst. 30. člena ZDR-1). Delodajalec je dolžan neizbranemu kandidatu na njegovo zahtevo vrniti vse dokumente, ki mu jih je predložil kot dokaz za izpolnjevanje zahtevanih pogojev za opravljanje dela.

Novost ZDR-1 je, da lahko delodajalec obvestilo o neizbiri pošlje po elektronski poti na elektronski naslov kandidata, o katerem je kandidat seznanil delodajalca za namen obveščanja o neizbiri.

Ker je verjetno, vsaj v začetku, da bodo kandidati na to možnost pozabili, bi kazalo v razpisih kandidate pozvati, da v ta namen posredujejo svoje elektronske naslove.

Neizbrani kandidat, ki meni, da je bila pri izbiri kršena zakonska prepoved diskriminacije, lahko v roku 30 dni po prejemu obvestila delodajalca zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem (5. odst. 200. člena ZDR-1).

Pomembno: Če delodajalec neizbranega kandidata ne obvesti v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi o tem, da ni bil izbran (1. odst. 28. člena ZDR-1), se z globo od 750 do 2.000 evrov kaznuje delodajalca – pravno osebo, odgovorno osebo delodajalca pa se kaznuje z globo od 100 do 800 evrov.

 

Nazaj