Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 45/2017 (delovni čas strokovnih delavcev)

20. 11. 2017 | Avtor: Štefka Korade Purg

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr.), ki so jo podpisale pogodbene stranke, to je Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, in reprezentativni sindikati (SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Visokošolski sindikat Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije – VIR in Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze) kot stranke na strani delavcev, se nanaša na spremembe ureditve delovnega časa.

Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 45/2017, 25. avgusta 2017, veljati pa so začele naslednji dan po objavi, torej 26. avgusta 2017, uporabljati pa se začnejo 1. septembra 2018, razen 3. člena, ki se začne uporabljati z dnem uveljavitve. Ta člen omogoča, da se nova ureditev delovnega časa uveljavi na izbranih zavodih in se tudi spremlja v praksi.

Vsebina sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe se nanaša na ureditev delovnega časa. Spremenjen je namreč bil veljavni 44. člen kolektivne pogodbe, in sicer tako, da zdaj določa, da je polni delovni čas 40 ur tedensko, v polni delovni čas pa sodi:

 • efektivni delovni čas,
 • čas dnevnega odmora med delom,
 • čas upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo in
 • tudi čas, ko delavec sodeluje v organih upravljanja zavoda kot predstavnik zaposlenih oziroma v strokovnih organih zavoda.

V skladu s kolektivno pogodbo pred začetkom šolskega leta ravnatelj na podlagi predloga letnega delovnega načrta zavoda določi letni razpored delovnega časa za vse zaposlene in jih o tem pisno obvesti, prav tako mora pisno obvestiti sindikat, in sicer tako, kot je v zavodu običajno za obveščanje.

Določeno je tudi, da mora zavod voditi evidenco delovnega časa v skladu s predpisi, kar pomeni, da je treba voditi tudi evidenco o izrabi delovnega časa v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06).

V nadaljevanju kolektivna pogodba ureja delovni čas in delovno obveznost učiteljev ter drugih strokovnih delavcev v osnovnem in srednjem šolstvu in določa, da:

 • je delovni čas učitelja neenakomerno razporejen,
 • če je neenakomerno razporejen ali začasno prerazporejen delovni čas drugih strokovnih delavcev, se smiselno uporabljajo določbe te kolektivne pogodbe o razporeditvi delovnega časa učiteljev.

Pri neenakomerni razporeditvi delovnega časa se upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost v 12 mesecih tekočega šolskega leta, to je od 1. septembra v tekočem koledarskem letu do 31. avgusta v naslednjem koledarskem letu. To obdobje je poimenovano referenčno obdobje.

Ravnatelj mora z individualnim letnim delovnim načrtom delo učitelja organizirati tako, da je ob izteku referenčnega obdobja povprečni polni delovni čas izravnan, pri tem pa mora upoštevati naslednje:

 • polni delovni čas učitelja ne sme biti razporejen na manj kot štiri dni v tednu oziroma več kot pet zaporednih dni v tednu, razen če dela ni mogoče organizirati drugače zaradi nemotene izvedbe vzgojno-izobraževalnega dela in je tako določeno v letnem delovnem načrtu zavoda,
 • če vzgojno-izobraževalnega dela ni mogoče organizirati drugače in je zato učitelju, ki ima neenakomerno razporejen delovni čas oziroma začasno prerazporejen delovni čas, v posameznem referenčnem obdobju izjemoma odrejeno delo preko povprečne delovne obveznosti v tem obdobju, se mu ta presežek izplača kot delo preko polnega delovnega časa,
 • po koncu referenčnega obdobja obvesti učitelja o izrabi delovnega časa, upoštevaje letno razporeditev in začasne prerazporeditve delovnega časa, in o obsegu ur nadurnega dela.

Pri neenakomerni razporeditvi ali začasni prerazporeditvi delovnega časa učitelja tedenske učne obveznosti, določene z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, ni dopustno neenakomerno razporediti. V primeru začasne prerazporeditve delovnega časa, ki odstopa od individualnega letnega delovnega načrta učitelja, kot ga ureja 44.b člen kolektivne pogodbe, mora ravnatelj o tem pisno obvestiti učitelja najmanj en dan pred prerazporeditvijo delovnega časa.

V skladu z določbo kolektivne pogodbe pred začetkom šolskega leta ravnatelj na podlagi predloga letnega delovnega načrta zavoda za novo šolsko leto sprejme individualni letni delovni načrt za vsakega učitelja, v katerem opredeli obseg in razporeditve del ter nalog v skladu s pogodbo o zaposlitvi.

Delovna obveznost učitelja obsega:

 • tedensko učno obveznost, določeno z zakonom,
 • pripravo na pouk,
 • popravljanje in ocenjevanje izdelkov ter
 • drugo delo, potrebno za uresničitev izobraževalnega programa.

Učitelju, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, se za izvedbo učne obveznosti, priprav na pouk, popravljanja in ocenjevanja izdelkov prizna v tednih trajanja pouka 33 ur na teden. Nabor del in nalog, določen v prilogi 1 kolektivne pogodbe, ki obsega učno obveznost skupaj s pripravo na pouk, popravljanjem in ocenjevanjem izdelkov, v obsegu 33 ur, je naslednji:

 • pouk,
 • druge oblike organiziranega dela z učenci, dijaki, vajenci,
 • priprave na pouk: letna priprava, sprotna vsebinska priprava, metodična priprava, priprava didaktičnih pripomočkov,
 • priprava na preverjanje in ocenjevanje ter izdelava potrebnega gradiva,
 • popravljanje testov in drugih izdelkov učencev, poprava domačih nalog,
 • individualizacija in diferenciacija pouka,
 • vodenje obvezne dokumentacije,
 • naloge, ki v skladu z normativi pomenijo nižjo učno obveznost učiteljev, razen nalog razrednika,
 • druge aktivnosti za nemoteno izvedbo vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jih opravi med posameznimi urami pouka.

Drugo delo, potrebno za uresničitev izobraževalnega programa, obsega dela in naloge, ki so skupne vsem učiteljem ter so navedene v Prilogi 2, ki je prav tako sestavni del kolektivne pogodbe. Te naloge lahko trajajo najmanj 150 do največ 180 ur v šolskem letu. Učitelj izvaja tudi druga dela in naloge, potrebne za uresničitev izobraževalnega programa, ki se do zapolnitve polne delovne obveznosti učitelja določijo v individualnem letnem delovnem načrtu, kamor sodijo tudi naloge razrednika.

Priloga 2 kolektivne pogodbe torej vsebuje naveden nabor del in nalog, ki so skupne vsem učiteljem v obsegu od najmanj 150 do največ 180 ur. Te naloge so:

 • sodelovanje s starši (na primer govorilne ure, roditeljski sestanki, druge oblike sodelovanja s starši),
 • sodelovanje v strokovnih organih šole (na primer pedagoške in ocenjevalne konference, strokovni aktivi),
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami (na primer centri za socialno delo, delodajalci),
 • organizirano strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje,
 • zbiranje in obdelava podatkov v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega in drugega dela,
 • urejanje kabinetov, zbirk, šolskih delavnic, telovadnic, igrišč, nasadov in podobno,
 • opravljanje drugih nalog, določenih z letnim delovnim načrtom zavoda.

Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe določajo tudi, da z zakonom določena tedenska učna obveznost predstavlja največji tedenski dovoljeni obseg ur učne obveznosti, ki skupaj s pripravo na pouk, popravljanjem in ocenjevanjem izdelkov ter drugim delom predstavlja polno tedensko delovno obveznost učitelja.

V primerih in pod pogoji, ki jih določa ZOFVI, ter ko učitelj nadomešča krajšo začasno odsotnost učitelja in se nadomeščanje izvaja kot ura pouka, je dopustno učitelju določiti ure dodatne tedenske učne obveznosti.

Učna obveznost dnevno ne sme presegati 7 ur pouka. Dodatna tedenska učna obveznost ni delo preko polnega delovnega časa. Učitelj je za ure dodatne tedenske učne obveznosti upravičen do dodatnega plačila v skladu s predpisi, ki urejajo sistem plač javnih uslužbencev.

V zvezi z organizacijo dela in izpolnjevanjem delovne obveznosti je tudi pomembna določba kolektivne pogodbe, ki določa, da učitelj pisno obvesti ravnatelja, da bo del delovne obveznosti, ki obsega pripravo na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov ali izjemoma tudi druga dela in naloge, za katera je tako določeno v individualnem letnem delovnem načrtu, v tednih trajanja pouka, opravljal izven zavoda. Pisno obvestilo, ki ga učitelj posreduje ravnatelju, velja do preklica.

Ob upoštevanju organizacije dela v zavodu učitelj opravlja delo izven zavoda po lastnem časovnem razporedu v obsegu največ 10 ur tedensko v okviru ur iz tretjega odstavka 44.b člena kolektivne pogodbe, to je v okviru ur za izvedbo učne obveznosti, priprav na pouk, popravljanja in ocenjevanja izdelkov, za kar se mu prizna v tednih trajanja pouka 33 ur na teden.

V zvezi z opravljanjem dela izven zavoda je treba v skladu s kolektivno pogodbo upoštevati naslednje:

 • učitelj, ki opravlja delo izven zavoda, mora priti v prostore zavoda ali se udeležiti sestankov, konferenc ali drugih vnaprej določenih aktivnosti tudi ob dnevih, ko bi sicer opravljal delo izven zavoda oziroma če gre za nujne ali neodložljive zadeve,
 • učitelj, ki opravlja delo izven zavoda, je dolžan upoštevati pogoje za varno opravljanje dela,
 • za čas opravljanja dela izven zavoda učitelju ne pripadajo dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času, razen če ravnatelj pisno odredi, da se mora določeno delo opraviti kot nočno delo, delo v nedeljo ali na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan,
 • delo, ki ga učitelj opravlja izven zavoda, ni delo na domu v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, in to kolektivno pogodbo.

Ker gre za vsebinske dopolnitve kolektivne pogodbe, ki bodo vplivale na organizacijo delovnega procesa in delovnega časa, sta se stranki kolektivne pogodbe dogovorili, da bosta v šolskem letu 2017/2018 spremljali učinke tako dogovorjene ureditve delovnega časa učiteljev v osnovnem in srednjem šolstvu na izbranih šolah. O načinu spremljanja učinkov nove ureditve delovnega časa učiteljev sta pogodbeni stranki sklenili pisni dogovor, ki je priloga in sestavni del kolektivne pogodbe, določa pa naslednje.

1. Podpisniki tega dogovora so ob podpisu sprememb in dopolnitev h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji soglasni, da se bodo pred začetkom uporabe določb spremljali učinki ureditve delovnega časa učiteljev v osnovnem in srednjem šolstvu v šolskem letu 2017/2018 na izbranih šolah. V ta namen bodo v roku 30 dni od podpisa tega dogovora imenovali skupino za spremljanje. Načrt spremljanja na predlog skupine za spremljanje določi ministrica, pristojna za izobraževanje. Podpisniki tega dogovora bodo po potrebi najkasneje  do maja 2018 predlagali spremembe oziroma dopolnitve kolektivne pogodbe glede ureditve delovnega časa učiteljev v osnovnem in srednjem šolstvu. Podpisniki tega dogovora si bodo prizadevali, da bodo pogajanja o morebitnih spremembah in dopolnitvah zaključena najkasneje do 1. 7. 2018.

2. Ureditev neenakomerne razporeditve tedenske učne obveznosti učitelja na področju srednješolskega izobraževanja na izbranih srednjih šolah, ki bodo vključene v spremljanje učinkov v šolskem letu 2017/2018.

 • V programih poklicnega izobraževanja je zaradi izvedbe praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu dopustno tedensko učno obveznost določeno z zakonom neenakomerno razporediti, in sicer tako, da se v posameznih obdobjih trajanja pouka določi manjši oziroma večji tedenski obseg ur učne obveznosti. Tedenski obseg ur učne obveznosti se lahko poveča oziroma zmanjša za največ 5 ur tedensko, upoštevaje omejitev iz tretjega odstavka 44. c člena KPVIZ. Obdobje, v katerem se lahko določi večji tedenski obseg ur učne obveznosti v skladu s prejšnjim stavkom, traja strnjeno največ 19 tednov. V tem obdobju se lahko učitelju določi dodatna tedenska učna obveznosti na podlagi 124. člena ZOFVI.
 • V programih srednješolskega izobraževanja je dopustno tedensko učno obveznost, določeno z zakonom, neenakomerno razporediti tako, da se v strnjenem obdobju največ štirih tednov pouka določi večji tedenski obseg ur učne obveznosti, vendar ne več kot za 7 ur tedensko. V tem obdobju učitelju ni dopustno določiti dodatne tedenske učne obveznosti na podlagi 124. člena ZOFVI.
 • Podpisniki dogovora se zavezujejo, da bodo najkasneje  do začetka šolskega leta 2018/2019 uredili izjemo od sedmega odstavka 44. a člena KPVIZ na področju srednješolskega izobraževanja s spremembami in dopolnitvami kolektivne pogodbe.
 • Če izjema iz prejšnjega odstavka ne bo uveljavljena do začetka šolskega leta 2018/2019, se določbe prvega in drugega odstavka te točke uporabljajo od 1. septembra 2018 dalje.

3. Podpisniki tega dogovora so soglasni, da bodo takoj po uveljavitvi sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe začeli pogajanja o normativni ureditvi delovnega časa in delovne obveznosti drugih strokovnih delavcev oziroma zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, za katere spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe glede ureditve delovnega časa ne veljajo (vrtci, zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, glasbene šole, domovi za učence, dijaški domovi in višje strokovne šole). Podpisniki tega dogovora si bodo prizadevali, da bodo pogajanja iz prejšnjega stavka zaključena pred začetkom šolskega leta 2018/2019.

4. Pred začetkom uporabe sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe bodo podpisniki skupaj organizirali predstavitve ter pripravili pojasnila za izvajanje določb o ureditvi delovnega časa učitelj v osnovnem in srednjem šolstvu.

5. Podpisniki tega dogovora so soglasni, da bodo takoj po uveljavitvi sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe začeli pogajanja o normativni ureditvi delovnega časa in delovne obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev, pri čemer se bo, upoštevaje pogajalska izhodišča, ki jih bo za vladno pogajalsko stran določila Vlada RS, smiselno upoštevala normativna ureditev delovnega časa in delovne obveznosti učiteljev osnovnih in srednjih šol. Vsebina pogajanj bo, upoštevaje vladna izhodišča, tudi plačano sobotno leto. Podpisniki tega dogovora si bodo prizadevali, da bodo pogajanja o delovnem času in delovni obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev zaključena pred začetkom študijskega leta 2017/2018. Minister, pristojen za visoko šolstvo, do ureditve delovnega časa in delovne obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev v kolektivni pogodbi ne bo dajal soglasja k povečanju normativov za neposredno pedagoško obveznost nad 6 ur tedensko za docenta, izrednega in rednega profesorja.

6. Podpisniki tega dogovora se zavezujejo, da bodo podpirali take spremembe glede ureditve delovnega časa v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, ki bodo omogočile učinkovitejšo organizacijo dela ob upoštevanju ustrezne obremenitve strokovnih delavcev.

7. Podpisniki tega dogovora se zavezujejo, da najkasneje v roku 30 dni od sprejema Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih, ki opredeljuje strokovnega delavca »vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelj« pristopijo k ureditvi novega delovnega mesta »vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja« v plačni podskupini D3 v KPVIZ.

8. Podpisniki tega dogovora se strinjajo, da se je treba o odpravi anomalij v sistemu plač javnega sektorja za delovna mesta v plačni skupini D, ki so uvrščena nad 26. plačni razred, dogovoriti v skladu s 4. točko Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16).

 • Sindikalna stran je vladni strani dne 1. 6. 2017 že posredovala predlog za odpravo anomalij za delovna mesta v plačni skupini D, tudi za delovna mesta nad 26. plačnim razredom. Vladna stran je za nekatere sindikalne predloge že pridobila soglasje Medresorske delovne skupine (podrobna opredelitev vladne strani do posameznih predlogov sindikalne strani izhaja iz zapisnikov). Vladna stran bo na sindikalni predlog odgovorila v skladu s sprejetimi izhodišči, ki morajo biti usklajena med pristojnimi ministrstvi.
 • Podpisniki se strinjajo, da je treba k odpravi anomalij v sistemu plač javnega sektorja za delovna mesta v plačni skupini D, ki so uvrščena nad 26. plačni razred, pristopiti nemudoma.

9. Podpisniki tega dogovora se strinjajo, da bodo na podlagi Dogovora o usklajenih stališčih za sklenitev aneksa št. 1 KPVIZ z dne 21. 12. 2015 pogajanja o odpravi drugih nesorazmerij v plačni podskupini D1 pri delovnih mestih, vezanih na orientacijsko delovno mesto in naziv (ODMN) asistent z doktoratom, potekala ločeno in na podlagi vladnih izhodišč.

V zvezi z vsebino dogovora je treba opozoriti, da so se pogajanja za odpravo anomalij v plačnem sistemu za delovna mesta in nazive nad 26. plačnih razredom že začela v začetku septembra 2017.

Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe v prehodnih in končnih določbah določajo še, da se šteje, da so učitelji, ki so na dan začetka uporabe teh sprememb in dopolnitev zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih, že podali pisno obvestilo o tem, da bodo del delovnih obveznosti v obsegu največ 10 ur tedensko opravljali izven zavoda.

Prav tako je določeno, da se morajo interni akti vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki urejajo delovni čas, uskladiti z določbami te kolektivne pogodbe do 1. septembra 2018, saj se tudi spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe začnejo uporabljati 1. septembra 2018, razen 3. člena, ki omogoča, da se na izbranih zavodih začnejo spremembe v organizaciji delovnega časa uporabljati že v šolskem letu 2017/2018.

Nazaj