Posebnosti pogodb o zaposlitvi v vzgoji in izobraževanju

Tako delovnopravna teorija kot praksa poznata situacije, ko bodisi čas bodisi kraj ali druge okoliščine dela narekujejo posebno urejanje. Zakonodaja (predvsem ZDR-1) ureja posebnosti pogodbe o zaposlitvi, ko gre za: opravljanje dela za določen čas, opravljanje dela pri drugem delodajalcu - uporabniku, opravljanje javnih del, opravljanje dela s krajšim delovnim časom, opravljanje dela na domu in opravljanje poslovodnega dela.

ZOFVI pa dodatno ureja še dve posebni obliki pogodb:

  • pogodbo o zaposlitvi vzgojitelja predšolskih otrok, ki ima sklenjeno delovno razmerje v vrtcu, z osnovno šolo (109. b člen ZOFVI) in
  • pogodbo o delu (109. a člen ZOFVI).

Nazaj