Izobraževanje in napredovanje strokovnih delavcev (105. člen ZOFVI)

Izobraževanje

Delodajalec je dolžan zagotoviti izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev, če tako zahtevajo potrebe delovnega procesa ali če se je z izobraževanjem, izpopolnjevanjem ali usposabljanjem možno izogniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga (170. člen ZDR-1).

Posebnosti glede izobraževanja po Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji:

Stalno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

Delavci imajo pravico do stalnega strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja, stroške (nadomestilo plače, kotizacija, potni stroški, stroški bivanja) prevzema zavod.

Zaradi tega mora zavod delavcem na delovnih mestih, za katere se zahteva najmanj srednješolska izobrazba omogočiti letno najmanj 5 dni strokovnega izobraževanja oziroma 15 dni na vsaka 3 leta, drugim delavcem pa najmanj 2 dni letno oziroma 6 dni na vsaka tri leta.

Izobraževanje za pridobitev javno veljavne izobrazbe

Delavci imajo pravico do izobraževanja za pridobitev javno veljavne izobrazbe v svojem interesu ali v interesu zavoda, zavod pa ima pravico delavce napotiti na takšno izobraževanje. Delavec se je dolžan izobraževati, če ga zavod napoti na izobraževanje za pridobitev javno veljavne izobrazbe. Delavec, ki se za pridobitev javno veljavne izobrazbe izobražuje v interesu zavoda, in delavec, ki je na takšno izobraževanje napoten, sklene z zavodom pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.

Program strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja za potrebe zavoda določi ravnatelj po predhodnem mnenju strokovnega organa. Ravnatelj sprejema tudi sklepe o posamičnem izpopolnjevanju in izobraževanju.

Opomba: Delavec, ki ga je zavod poslal na izobraževanje, je dolžan ostati na delu v zavodu toliko časa po zaključenem študiju, kot je trajalo izobraževanje.

Nazaj