Odpravnina ob upokojitvi

07. 1. 2019 | Avtor: Štefka Korade Purg

Javnim uslužbencem z dnem uveljavitve aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev oziroma z dnem uveljavitve aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti pripada ob upokojitvi odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodneje. Taka višina odpravnine pripada javnemu uslužbencu ne glede na to, kdaj se upokoji, ali takoj, ko izpolni pogoje, ali kasneje.

Odpravnina ob upokojitvi dobe je za področje vzgoje in izobraževanja urejena v Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 80/18.

V zvezi z odpravnino ob upokojitvi oziroma v zvezi z upokojitvijo na sploh pa je treba povedati, da posebnih ukrepov, kot so veljali po ZUJF, ZUPPJS16 in ZUPPJS17, v javnem sektorju ni več, v letu 2019 bodo za starostno upokojitev tako ženske kot moški morali izpolnjevati dva pogoja, in sicer:

  • 60 let starosti in
  • 40 let pokojninske dobe brez dokupa.

Skladno z ZPIZ-2 se bodo tako moški kot ženske lahko upokojili tudi s 65 leti starosti in najmanj 15 leti zavarovalne dobe, ženske pa tudi s starostjo 64 let in šest mesecev ter najmanj 20 leti pokojninske dobe.

Zahtevana starost za pridobitev pravice do starostne pokojnine se lahko tudi zniža, in sicer v primerih, če je zavarovanec skrbel za otroka, služil obvezni vojaški rok oziroma vstopil v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred 18. letom starosti.

Nazaj