Plačilo za delo

V pogodbi o zaposlitvi zavod oziroma delodajalec in delavec določita osnovno plačo delavca.

Sistem plač funkcionarjev in javnih uslužbencev v javnem sektorju, pravila za njihovo določanje, obračunavanje in izplačevanje ter pravila za določanje obsega sredstev za plače ureja ZSPJS. Tako po ZDR-1 kot po ZSPJS je plača sestavljena iz treh delov:

  • osnovne plače,

  • dela plače za delovno uspešnost in

  • dodatkov.

 

Osnovna plača

Znesek osnovne plače javnega uslužbenca se v skladu z ZSPJS določi z uvrstitvijo v posamezen plačni razred iz plačne lestvice, ki je sestavni del zakona. Področje vzgoje in izobraževanja sodi v plačno skupino D.

Vrednost plačnih razredov se usklajuje praviloma enkrat letno na podlagi kolektivne pogodbe za javni sektor. Izhodišče za določitev osnovne plače je tisti plačni razred, v katerega je uvrščeno delovno mesto oziroma naziv, na katerega je javni uslužbenec razporejen oziroma ki ga je pridobil z napredovanjem.

Plačo se določi tako, da se v pogodbi oziroma sklepu določi plačni razred in druge sestavine plače. Ob izročitvi pisnega predloga pogodbe o zaposlitvi, odločbe oziroma sklepa, je delodajalec dolžan javnemu uslužbencu podati pisno obrazložitev, ki pojasnjuje podlago za določitev njegove plače ter višino njenih posameznih delov.

Plačne skupine in podskupine za delovna mesta na področju vzgoje in izobraževanja

D - Delovna mesta na področju vzgoje in izobraževanja D1 - Visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci
D2 - Predavatelji višjih strokovnih šol, srednješolski in osnovnošolski učitelji in drugi strokovni delavci
D3 - Vzgojitelji in drugi strokovni delavci v vrtcih

Nazaj