Prenehanje pogodbe o zaposlitvi in odpoved pogodbe o zaposlitvi

Predogled vsebine

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi delavcem v vzgojno-izobraževalnih zavodih ureja ZDR-1, upoštevane so tudi posebne določbe ZOFVI in Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji ter začasni ukrepi po ZUJF.

Zelo pomembno je, da delodajalec celoten postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi izvede zakonito, saj mora v nasprotnem primeru delavca ponovno zaposliti na delovno mesto, kadar je nadaljevanje delovnega razmerja še mogoče, kadar pa nadaljevanje delovnega razmerja ni mogoče ali delavec tega ne želi, pa mora delavcu izplačati denarno odškodnino.

Kršenje drugih pravic iz delovnega razmerja je pravno priznana škoda, za katero je lahko delodajalec odškodninsko odgovoren (npr. nezakonita odločitev o disciplinski odgovornosti delavca, kršitev prepovedi diskriminacije, neizplačilo plač ipd). Zakon dopušča pavšalno odškodnino, kadar bi ugotavljanje višine dejanske škode povzročilo nesorazmerne stroške.

Delavec lahko ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi pred pristojnim delovnim sodiščem v skladu z ZDR-1 zahteva v roku 30 dni od dneva vročitve oziroma od dneva, ko je izvedel za kršitev pravice. Če sodišče ugotovi, da je odpoved delodajalca nezakonita, delavec pa ne želi nadaljevanja delovnega razmerja, sodišče ugotovi trajanje delovnega razmerja, vendar najdlje do odločitve sodišča prve stopnje, prizna delavcu delovno dobo in druge pravice iz delovnega razmerja ter delavcu prizna ustrezno denarno odškodnino v višini največ 18 mesečnih plač delavca, izplačanih v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.

Delavec pa lahko pred vložitvijo neposrednega sodnega varstva v skladu z ZDR-1 vloži pritožbo na svet javnega zavoda po ZOFVI.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj