Vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi

24. 7. 2023

Vročanje pogodbe o zaposlitvi je urejeno v 88. členu Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1). Ustavno sodišče je v ustavni odločbi številka U-I-200/15-21 in Up-936/15-20 z dne 16.3.2017 odločilo, da se razveljavi četrti odstavek 88. člena ZDR-1, ki je urejal vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu in delodajalcu po pošti s priporočeno pošiljko s povratnico v skladu s predpisi o poštnih storitvah. Hkrati je določilo, da se do drugačne ureditve za vročanje pogodbe o zaposlitvi delavcu po pošti uporabljajo pravila pravdnega postopka o osebnem vročanju (ki so urejena v 142. členu Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US in 10/17; v nadaljnjem besedilu: ZPP).

Kako se torej vroča odpoved pogodbe o zaposlitvi?

Praviloma se odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča v prostorih delodajalca. Če pogodbena stranka odkloni vročitev odpovedi, se šteje, da je bila vročitev opravljena (fikcija vročitve). Dokazno breme za vročitev oziroma odklonitev vročitve je na pogodbeni stranki, ki odpoveduje pogodbo o zaposlitvi (tretji odstavek 88. člena ZDR-1).

Če se odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča po pošti, se za vročanje uporabljajo pravila pravdnega postopka o osebnem vročanju. Osebna vročitev po pošti je urejena v 142. členu ZPP. Vročitev se opravi osebno naslovniku. V kolikor vročevalec naslovniku odpovedi pogodbe o zaposlitvi ne more vročiti, poštno pošiljko izroči pošti v kraju, kjer naslovnik stanuje, naslovniku pa v hišnem ali izpostavljenem predalčniku oziroma na vratih stanovanja pusti obvestilo, v katerem je navedeno, kje ga pošiljka čaka in rok 15 dni, v katerem mora pošiljko dvigniti. Vročitev se šteje za opravljeno z dnem, ko naslovnik pisanje dvigne. V kolikor naslovnik poštne pošiljke ne dvigne v 15-dnevnem roku, se šteje, da je bila vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi opravljena po poteku tega roka, na kar je naslovnik opozorjen v obvestilu. Po poteku tega roka se naslovniku poštna pošiljka – odpoved pogodbe o zaposlitvi pusti v njegovem hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku.

Za vročitev odpovedi po pošti v skladu s pravili pravdnega postopka o osebnem vročanju se uporabi posebna ovojnica (kuverta) za vročanje po pošti v pravdnem postopku. Obliko, vsebino in način izpolnjevanja te ovojnice določa Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 49/17). Gre za kuverto bele barve z modrimi predtiskanimi podatki in oznako »AR« (rdeče barve) »OSEBNO! ZPP«, katere sestavni del so med drugim obrazec vročilnice, obvestila o prispelem pismu in obvestila (sodišču) o opravljeni vročitvi. Glede na to, da gre za kuverto, ki jo sicer uporabljajo sodišča za vročanje v pravdnem postopku, je treba prednastavljeno vsebino kuverte uporabiti smiselno oziroma prilagojeno vročanju odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

V posebej določenih primerih se vročitev lahko opravi z objavo na oglasnem mestu pri delodajalcu (če delavec nima stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma delavec na naslovu iz prejšnjega odstavka ni znan). Po poteku osmih dni od objave odpovedi pogodbe o zaposlitvi v zaprti ovojnici na oglasnem mestu se šteje vročitev za opravljeno. Če delodajalec na naslovu iz prejšnjega odstavka ni znan, se vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi šteje za opravljeno, ko delavec odpoved pogodbe o zaposlitvi vroči s priporočeno pošiljko s povratnico Inšpektoratu za delo (peti odstavek 88. člena ZDR-1).

Smiselna uporaba pravil pravdnega postopka ostaja za tista vprašanja vročanja, ki jih ZDR-1 ne ureja (šesti odstavek 88. člena ZDR-1).

Kdo vroča odpoved pogodbe o zaposlitvi po pravilih pravdnega postopka o osebnem vročanju?

Ustavno sodišče je torej z ustavno odločbo številka U-I-200/15-21 in Up-936/15-20 z dne 16.3.2017 odločilo, razveljavilo četrti odstavek 88. člena ZDR-1 in določilo, da se do drugačne ureditve za vročanje pogodbe o zaposlitvi delavcu po pošti uporabljajo pravila pravdnega postopka o osebnem vročanju. Ob tem se je postavilo vprašanje, kakšna pravila veljajo za vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi po pošti delodajalcu. Ob odsotnosti četrtega odstavka 88. člena ZDR-1 in glede na dejstvo, da je v veljavi ostal drugi odstavek 88. člena, ki med načini vročanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi navaja vročitev s priporočeno pošiljko s povratnico, Ustavno sodišče pa v odločbi ne omenja vročanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi delodajalcu, bi namreč lahko prišlo do nejasnosti glede uporabe pravil za vročanje odpovedi po pošti delodajalcu.

Menimo, da je treba tudi v primeru vročanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi po pošti delodajalcu uporabiti pravila pravdnega postopka o osebnem vročanju in ne morda pravila o vročanju s priporočeno pošiljko s povratnico po predpisih o poštnih storitvah. Smiselno se vroča na naslovu sedeža delodajalca.

Ustavno sodišče se v izpostavljeni odločbi res ne dotika vročanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi po pošti delodajalcu, to pa zato, ker je pobudnica z ustavno pritožbo, ki jo je vložila hkrati s pobudo, izpodbijala sodne odločitve, ki temeljijo na zakonski ureditvi vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu. Zato je, kot v odločbi navaja tudi samo, opravilo presojo izpodbijane ureditve v tem obsegu. To pa ne pomeni, da v veljavi ostajajo drugačna pravila za vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi po pošti delodajalcu. Drugi odstavek 14. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a) namreč določa, da so vsi pred zakonom enaki. V skladu z ustaljeno ustavnosodno presojo načelo enakosti pred zakonom zahteva, da je treba bistveno enaka dejanska stanja obravnavati enako. Drugo alinejo drugega odstavka 88. člena ZDR-1 je zato treba razumeti v smislu priporočene pošiljke s povratnico po pravilih pravdnega postopka o osebnem vročanju (ki predvidevajo poseben način priporočenega vročanja s posebno povratnico oziroma vročilnico ali obvestilom o opravljeni vročitvi). Navedeno stališče lahko dodatno argumentiramo z obrazložitvijo Vrhovnega sodišča v zadevi VIII Ips 151/2016 z dne 20.12.2016, v kateri je sicer presojalo pravilnost osebne vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi po pooblaščenem vročevalcu. Sodišče je v obrazložitvi zapisalo, da so določbe o osebnem vročanju, ki ga ureja 142. člen ZPP, strožje od določb o vročanju s priporočeno pošiljko, sicer pa vsebujejo tudi vse zahteve vročanja s priporočeno pošiljko (in odločilo, da je bilo z vročanjem preko pooblaščenega vročevalca zadoščeno vsem zahtevam vročanja pisanja s priporočeno pošiljko, zato je bila odpoved vročena pravilno).

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Nazaj