Pravne podlage delovnih razmerij

Dne 12. 4. 2013 je začel veljati novi Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1), ki je bil objavljen 13. 3. 2013 v Uradnem listu št. 21/2013. V nadaljevanju je v celoti prikazana ureditev kadrovskega področja po novem ZDR-1-1, pri čemer je tudi navedeno, katere so bistvene novosti ZDR-1-1 glede na prej veljavni Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR).

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) v 2. členu določa, da ureja tudi delovna razmerja, delavcev v državnih organih, lokalnih skupnostih in zavodih ter v drugih organizacijah in pri zasebnikih, ki opravljajo javno službo, vendar zgolj, če ni s posebnim zakonom drugače določeno.

Eden izmed posebnih zakonov, na katere napotuje ZDR-1, je Zakon o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU), ki posamezne delovne pravne institute drugače ureja, omeniti je treba tudi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju ZOFVI), ki podrobno ureja dejavnost vzgoje in izobraževanja.

V delovnem razmerju je vsaka od pogodbenih strank dolžna izvrševati dogovorjene ter predpisane pravice in obveznosti, pri čemer bodo v tem priročniku poudarjene obveznosti in odgovornosti ravnatelja, zastopnika javnega zavoda (v nadaljevanju: tudi delodajalec), ki v pravnem prometu nastopa v imenu delodajalca in v imenu pravne osebe (praviloma javnega zavoda) z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi.

Za primer kršitev obveznosti delodajalca, določenih z ZDR-1, ZJU in ZOFVI, bodo posebej izpostavljene sankcije in zagrožena globa, s katero se kaznuje delodajalca – pravno osebo (brez morebitnega razlikovanja med manjšimi in velikimi delodajalci, saj ZJU takšnega razlikovanja ne pozna) in odgovorno osebo delodajalca pravne osebe (torej ravnatelj osebno).

Nazaj