Pedagoški vodja vrtca oz. pomočnik ravnatelja - pogoji za imenovanje

31. 8. 2016 | Avtor: mag. Domen Petelin

Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v javnem vrtcu opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje vrtca.

Vsi strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo ter opravljen strokovni izpit. Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu.

Termin »pedagoški vodja vrtca« je v veljavni pravni ureditvi naveden le v 49. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/0736/0858/0964/09 – popr.65/09 – popr.20/11,40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15); v nadaljevanju: ZOFVI), v katerem je določeno, da »je pedagoški vodja in poslovodni organ javnega vrtca oziroma šole ravnatelj«. Termin »pedagoški vodja vrtca« lahko opredeluje pomočnika ravnatelja v vrtcu pri osnovni šoli, kot notranji organizacijski enoti javnega zavoda, znotraj katerega delujeta tako vrtec kot tudi osnovna šola. Lahko pa je to tudi vodja enote vrtca, zato se bomo v odgovoru opredelili do vsake izmed teh treh funkcij.

1. Ravnatelj vrtca, kot samostojnega javnega zavoda, je po 49. členu ZOFVI, pedagoški vodja in poslovodni organ javnega vrtca. Za ravnatelja javnega vrtca je lahko v skladu s prvim odstavkom 53. člena ZOFVI imenovan:

  • kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca,
  • ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
  • ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in
  • opravljen ravnateljski izpit.

V skladu s 5. členom Pravilnika o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 92/12 in 98/12 – popr.) je vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke lahko, kdor je končal:

-        visokošolski strokovni študijski program predšolske vzgoje,

-        visokošolski strokovni študijski program prve stopnje predšolska vzgoja,

-        magistrski študijski program druge stopnje predšolska vzgoja, zgodnje učenje in poučevanje ali zgodnje učenje.

Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke je lahko tudi, kdor je končal:

-        univerzitetni študijski program in si pridobil strokovni naslov profesor,

-        univerzitetni študijski program s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,

-        visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program socialno delo,

-        magistrski študijski program druge stopnje in si pridobil strokovni naslov magister profesor,

-        magistrski študijski program druge stopnje s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,

-        magistrski študijski program druge stopnje socialno delo, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etičnosti in spola ali socialno delo z družino

in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka te točke študijskega programa za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje ni potrebno opravljati tistemu, ki je pridobil srednjo strokovno izobrazbo iz predšolske vzgoje.

Svetovalni delavec v programu za predšolske otroke je lahko, kdor je končal:

-        univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije, socialnega dela, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike ali

-        magistrski študijski program druge stopnje psihologija, pedagogika, socialno delo, socialno delo z družino, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola, duševno zdravje v skupnosti, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje ali inkluzivna pedagogika.

Ne glede na pogoj opravljenega ravnateljskega izpita je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, ki pa si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v tem roku, mu preneha mandat po zakonu.

2. Pomočnik ravnatelja v javnem zavodu, katere notranja organizacijska enota je vrtec. V 6. členu Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14) je določeno, da »v vrtcu pri šoli imenuje ravnatelj za pedagoško in organizacijsko vodenje oddelkov vrtca pomočnika ravnatelja«.

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti. Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.

Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Če ravnatelj predlaga pomočnika ravnatelja izmed strokovnih delavcev javnega vrtca, javni razpis ni potreben.

3. Vodja enote vrtca je lahko vzgojitelj ali svetovalni delavec. Za vodenje enote vrtca lahko ravnatelj pooblasti tudi pomočnika ravnatelja, ki to delo opravlja v okviru svojih nalog. Enoto javnega vrtca vodi vodja enote. Imenuje in razrešuje ga ravnatelj izmed delavcev enote javnega vrtca. Vodja enote opravlja naloge, določene z aktom o ustanovitvi oziroma naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj. Pogoji za vodjo enote so tako določeni s 5. členom Pravilnika o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 92/12 in 98/12 – popr.), ki so opisani zgoraj.

Nazaj