Izobrazbeni pogoji za opravljanje dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Predogled vsebine

Dejavnost vzgoje in izobraževanja opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, učitelji, predavatelji višjih strokovnih šol, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v javnih in zasebnih vrtcih in šolah (5. člen ZOFVI). ZOFVI v 6. in 7. členu natančno določa izvajalce predšolske vzgoje, šolskega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja in način njihovega organiziranja (izvajalci so praviloma vzgojno-izobraževalni zavodi ali organizacijske enote vzgojno-izobraževalnega ali drugega zavoda).

Javni vrtci in šole morajo imeti za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja zagotovljene strokovne delavce, ki imajo predpisano izobrazbo, ter prostor in opremo, ki jih določi minister oziroma pooblaščena zbornica (33. člen ZOFVI). Šole in vrtci lahko začnejo opravljati dejavnost vzgoje in izobraževanja po vpisu v razvid, ki ga vodi ministrstvo za šolstvo (34. člen ZOFVI).

Pomembno: Z globo od 500 do 4.500 evrov se kaznuje za prekršek pravno osebo, če opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja v nasprotju s to točko (5., 6. in 7. člen ZOFVI) ali če opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja, čeprav ne izpolnjuje pogojev za opravljanje te dejavnosti oziroma ni vpisana v razvid po ZOFVI (33. in 34. člen ZOFVI). Z globo od 150 do 4.100 evrov se za tak prekršek kaznuje tudi odgovorno osebo pravne osebe.

Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravno osebo, če vzgojno-izobraževalni zavod ne izobesi zastave RS, ki mora biti stalno izobešena, z globo 500 evrov se kaznuje tudi odgovorno osebo pravne osebe, ki stori navedeni prekršek.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj