Zaposlitev za določen čas – nadomeščanje začasno odsotnega javnega uslužbenca

21. 5. 2019 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

ZDR-1 kot temeljni zakon, ki ureja delovna razmerja, določa, da se pogodba o zaposlitvi sklepa za nedoločen čas, razen v primerih, ko je z ZDR-1 ali drugim zakonom določeno drugače, torej, ko ZDR-1 ali drug zakon določa, da je možno skleniti pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

V javnem sektorju se za urejanje delovnih razmerij uporablja ZDR-1, razen za državne organe in občine, kjer to ureja ZJU, ki tudi določa postopek in vsebino pogodbe o zaposlitvi ter primere, ko je možno skleniti delovno razmerje za določen čas, pri čemer ZJU določa, da se pogodba o zaposlitvi za strokovno tehnično delovno mesto in pogodba o zaposlitvi za določen čas (razen v primerih, kjer ZJU določa drugače) sklene po postopku, ki ga ureja ZDR-1. Prav tako pa je v javnem sektorju treba upoštevati tudi področne zakone (na primer ZOFVI) in kolektivne pogodbe, če urejajo sklepanje delovnih razmerij.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj