Informacije javnega značaja - Vpogled neizbranega kandidata na prosto delovno mesto v dokumentacijo izbranega kandidata

09. 6. 2016 | Avtor: Alenka Žaucer

Vprašanje: Katere podatke razkriti oz. zakriti v vlogi za razpis na prosto delovno mesto javnega uslužbenca, če neizbrani kandidat želi vpogled v dokumentacijo izbranega kandidata?

Odgovor: Iz določbe tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, da so ne glede na obstoj izjem vselej javni podatki, povezani z opravljanjem delovnega razmerja javnega uslužbenca, nedvomno izhaja, da so informacije, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta, informacije javnega značaja. Pri tem je bistveno, da ima izbrani kandidat v fazi, ko govorimo o informacijah javnega značaja, že status javnega uslužbenca.

Javni uslužbenec je posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju (prvi odstavek 1. člena ZJU). Če prosilec zahteva dostop do dokumentacije izbranega kandidata, ki z javnim sektorjem še ni sklenil delovnega razmerja, to ne pomeni, da se zahteva v celoti zavrne, temveč je zavezanec dolžan izvesti delni dostop in prekriti podatke, ki bi ga identificirali (ime in priimek izbranega kandidata, naslov, davčna št. …). Omogoči pa se dostop do podatkov, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev: npr. zahteva se visoka izobrazba družboslovne smeri, to pomeni, da se razkrije diploma, prekrijejo pa se ime in priimek, datum in kraj rojstva … Ko ima izbrani kandidat status javnega uslužbenca, se izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta izkazuje skupaj z imenom in priimkom, ne pa z drugimi identifikatorji, kot so npr. naslov, davčna št., EMŠO …

Primer iz prakse: Informacijski pooblaščenec je v zadevi št. 090-27/2015 z dne 29. 1. 2015 naložil zavezancu razkritje osebnih podatkov izbranega kandidata, ki so v povezavi z njegovim delovnim razmerjem kot delovnim razmerjem javnega uslužbenca (torej v fazi, ko je izbrani kandidat že sklenil pogodbo o zaposlitvi in je dobil status javnega uslužbenca). 

Nazaj