Informacije javnega značaja - Zahteva za vpogled v dokumente iz delovnega področja organa

05. 11. 2014 | Avtor: Alenka Žaucer

Odločba Informacijskega pooblaščenca št. 090-257/2011/2 z dne 1. 12. 2011

Vsebina zahteve:

Prosilec je pri organu vložil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, in sicer je zahteval vpogled v naslednje dokumente:

1. izjavo o varnosti z oceno tveganja, ki jo je sprejel organ, njeno vsebino in podatke, na katerih temelji ocena tveganja skupaj z oceno tveganja pooblaščenega zdravnika, z vsemi sestavinami, ki jih določa zakonodaja, vključno z ukrepi, potrebnimi za preprečevanje nevarnosti in zmanjšanje škodljivih posledic. Pri ukrepih, ki jih ni bilo možno izvesti takoj, pa tudi v evidenco rokov in odgovornih oseb, določenih za njihovo izvedbo, skupaj z evidencami izvajanja teh ukrepov;

2. načrt reševanja in umika oseb v primeru izrednih dogodkov in naravnih nesreč, ki ga je izdelal organ;

3. načrt za dajanje prve pomoči, ki ga je izdelal organ, ter evidence usposabljanja delavcev za splošne in posebne ukrepe prve pomoči, evidence o nabavi, rokih uporabnosti, porabi in nadomestni nabavi materiala in opreme za prvo pomoč;

4. pogodbe in račune s priloženimi dokazili o opravljanju nalog organiziranja in zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter nabavo sredstev in opreme za izvajanje ukrepov, potrebnih za preprečevanje nevarnosti in zmanjšanje škodljivih posledic.

Zavezanec je zahtevo prosilca zavrnil in navedel, da zahtevani dokumenti ne izvirajo iz njegovega delovnega področja, ampak so potreben pogoj oziroma zakonska obveznost šole kot delodajalca v razmerju do zaposlenih, zato ne gre za informacije javnega značaja, kot to določa 4. člen ZDIJZ. Zoper zavrnilno odločbo je prosilec vložil pritožbo k Informacijskemu pooblaščencu.

Izvleček iz obrazložitve:

Informacijski pooblaščenec poudarja, da je pojem delovnega področja, kot izhaja iz 4. člena ZDIJZ, treba razlagati v smislu, da gre za vse dokumente, ki jih je organ pridobil oz. ustvaril v zvezi s svojim delom in v postopkih, za katere je pristojen v skladu s splošnimi predpisi, torej tudi v zvezi z zagotavljanjem pogojev za izvajanje dela, zagotavljanjem varnosti in zdravja ipd.. Tudi sodna praksa Vrhovnega sodišča RS (glej npr. sodbo št. I Up 122/2006-3 z dne 25. 4. 2007) poudarja, da je mogoče govoriti o delovnem področju organov v smislu ZDIJZ tedaj, ko je izvajanje določenih nalog ali dejavnosti urejeno s predpisi javnega prava, ki določajo obveznost organov glede izvajanja teh nalog v okviru upravne ali druge javnopravne funkcije ter morebitne pravice, obveznosti ali pravne koristi posameznikov, ki iz tega posebnega javnopravnega režima izhajajo. Zagotavljanje varnosti na osnovni šoli in vse v zvezi s tem je, v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, naloga organa, ki se izvaja v javnem interesu, informacije, ki nastanejo pri izvajanju te naloge, pa so nedvomno informacije javnega značaja.

Končna odločitev:

Pritožbi prosilca je bilo ugodeno, izpodbijana odločba odpravljena in zadeva vrnjena zavezancu v ponovno odločanje.

Nazaj