Postopek imenovanja ravnatelja - Vodenje postopka imenovanja ravnatelja v primeru samo enega kandidata

16. 4. 2018 | Avtor: mag. Alojz Širec

Vprašanje: Učiteljski zbor poda pisno mnenje k izbiri kandidata za ravnatelja/ico. V zakonodaji (ZOFVI) piše da je glasovanje tajno ... nato se oblikuje mnenje, ki ga posredujejo Svetu zavoda. Zanima me, kako je z glasovanjem, če je prijavljen samo 1 kandidat/ka. Je postopek glasovanja za oblikovanje mnenja lahko tudi drugačno (javno, brez glasovnic in volilne komisije itd.)? Kako bi potem potekal postopek glasovanja, oblikovanja mnenja v učiteljskem zboru, v svetu staršev itd.? 

Odgovor: 

1. Glede na določilo ZOFVI (53. a člen, 1. alineja) je v postopku imenovanja ravnatelja pomemben korak pri delu sveta šole tudi pridobitev mnenja vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora šole (v nadaljevanju učiteljski zbor). Pri tem je potrebno upoštevati naslednja izhodišča ...

-          Pri delu je potrebno upoštevati določila ZOFVI in  morebitna podrobnejša postopkovna pravila, določena v aktu o ustanovitvi vrtca/šole in poslovnika sveta vrtca/šole.

-          Učiteljski zbor tajno glasuje za posameznega kandidata (tudi če je samo eden).[1]

-          Mnenje učiteljskega zbora se oblikuje pisno.

-          Glede sklepčnosti ni posebnih določil, zato zadošča za ugotovitev o sklepčnosti prisotnost večine članov učiteljskega zbora.

Učiteljski zbor po opravljenem glasovanju pripravi poročilo o glasovanju in rezultatih glasovanja in ga posreduje svetu šole. Poročati je potrebno podatke o številu vseh članov učiteljskega zbora, koliko je bilo prisotnih in kolikšno podporo je dobil (posamezni) kandidat.

2. Svet staršev oblikuje mnenje na seji. Mnenje potrdi z glasovanjem. Glasovanje poteka po določilih poslovnika (če obstaja), oziroma tako kot v vseh drugih primerih odločanja sveta staršev.

 


[1] Glej tudi navodilo v Priročniku za ravnatelje: poglavje 5.6. (Postopek imenovanja in razrešitve ravnatelja), 5.6.1.4.a)  (Mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora).

Nazaj