Priprava predloga za pridobitev mnenja ministra o izbranem kandidatu za ravnatelja

26. 5. 2023 | Avtor: Tanja Bohl

Vprašanje:

V šoli smo izvedli volitve in imenovali ravnatelja. Sedaj izpolnjujemo dokumentacijo za ministrstvo in ne vemo, kako v prilogo vpisati podatke o glasovanju učiteljskega zbora. Pod katero alinejo vpišemo število neveljavnih glasovnic in število članov učiteljskega zbora, ki se glasovanja niso udeležili?

Odgovor:

V zvezi s postopkom imenovanja ravnatelja izpostavljamo usmeritve in stališča Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, z dne 30. 3. 2016. Iz 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje (Ur. l. RS, št. 12/1996, s spremembami, v nadaljevanju: ZOFVI) izhaja, da ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru, v zvezi s čimer prej omenjeni dokument ministrstva napotuje na obrazec »Predlog za imenovanje kandidata/kandidatke za ravnatelja/ravnateljico«. Hkrati iz usmeritev ministrstva izhaja, da je treba omenjeni vlogi priložiti še:

 1. sklep sveta zavoda o razpisu za delovno mesto ravnatelja,
 2. fotokopijo objavljenega razpisa z navedbo datuma objave javnega razpisa ter sredstva javnega obveščanja (javnega glasila), v katerem je bil razpis objavljen,
 3. mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora o izbranem kandidatu za ravnatelja (s podatki o številu strokovnih delavcev, ki so glasovali in o izidu tajnega glasovanja),
 4. obrazloženo mnenje lokalne skupnosti o izbranem kandidatu za ravnatelja,
 5. obrazloženo mnenje sveta staršev o izbranem kandidatu za ravnatelja,
 6. obrazloženo mnenje dijakov,
 7. obrazloženo mnenje študentov,
 8. fotokopijo zaprosila za mnenje lokalne skupnosti, vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora, sveta staršev, dijakov in študentov za izbranega kandidata – le v primeru, da svet zahtevanih mnenj ni uspel pridobiti,
 9. vlogo izbranega kandidata, ki ga svet predlaga za imenovanje za ravnatelja, s fotokopijami: diplome, potrdila o pridobljeni pedagoško-andragoški izobrazbi oziroma specialno-pedagoški izobrazbi (če je potrebna), potrdila o opravljenem strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, potrdila o pridobljenem nazivu na področju vzgoje in izobraževanja, potrdilo o imenovanju v naziv predavatelja, potrdila o opravljenem ravnateljskem izpitu, dokazila o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdila iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za pravosodje), potrdila sodišča, da izbrani kandidat ni v kazenskem postopku (izda ga krajevno pristojno sodišče), programa vodenja zavoda,
 10. sklep o izbiri kandidata za ravnatelja,
 11. obrazec s podatki o izbranem kandidatu za ravnatelja.

Obrazec pod točko 11. je torej ta, ki ga pošiljate v prilogi vprašanja in je zgolj en izmed dokumentov, ki jih je treba posredovati ministrstvu. Eden izmed dokumentov pa je tudi mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora o izbranem kandidatu za ravnatelja (s podatki o številu strokovnih delavcev, ki so glasovali in o izidu tajnega glasovanja). Navedeno pomeni, da bo že tudi iz te druge priloge, torej mnenja učiteljskega zbora, s podatki o številu strokovnih delavcev, ki so glasovali in o izidu tajnega glasovanja) razvidno, koliko članov ni glasovalo, pa tudi število neveljavnih glasovnic.

Glede izpolnitve samega obrazca s podatki o izbranem kandidatu pa poudarjamo, da se pod točko 3. vpisujejo najprej podatki o vseh članih učiteljskega zbora (torej vseh skupaj), nato tistih, ki so glasovali (že iz te razlike se torej vidi, koliko članov ni glasovalo), nato pa še ločeno podatek o številu glasov za in proti. Pod razdelek »drugo« vpišete morebitne neveljavne glasovnice, koliko članov ni glasovalo ipd., kot ste navedli v vprašanju.

Nazaj