Svet zavoda - Izločitev članov sveta ali gostov iz seje sveta zavoda

08. 8. 2019 | Avtor: mag. Alojz Širec

Vprašanje: Svet zavoda v osnovni šoli ima v poslovniku določeno, da tajnica šole piše zapisnike sveta zavoda. Vendar se svet šole pri posameznih vsebinskih  točkah odloča, da brez obrazložitve izloča tajnico iz sestanka pri posamezni točki dnevnega reda in po obravnavi točke mora tajnica narediti zapis po nareku predsednice sveta. Podobno brez obrazložitve svet zavoda izloča tudi ravnatelja zavoda, če tako odločijo člani sveta. Ali je to pravilno postopanje?

 

Odgovor (obrazložitev): Neposrednega odgovora ni mogoče najti v predpisih (Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI), ki urejajo delovanje vrtca oziroma šole. Možno pa je ta vprašanja rešiti v aktu o ustanovitvi (ustanovitelj) in v poslovniku/pravilih vrtca oziroma šole. Verjetno pa v posameznih primerih, ki jih pravni akti ne omenjajo, lahko člani sveta o izločitvi neposredno odločijo z glasovanjem. Pred tem je seveda razloge za zapiranje seje treba obrazložiti. Obrazložitev in predlog pripravi predsednik sveta ali član sveta, ki meni, da je sejo sveta potrebno zapreti.

Predsednik sveta zavoda  na sejo poleg članov sveta zavoda po potrebi vabi še: ravnatelja zavoda ali drugega od njega pooblaščenega delavca, predsednika sveta staršev (če svet zavoda obravnava vprašanja s področij, za katera je pristojen svet staršev), sindikalnega zaupnika in drugega izvoljenega ali imenovanega predstavnika delavcev (če gre za uresničevanje njihovih pravic v smislu zakona oziroma kolektivne pogodbe za področje vzgoje in izobraževanja),  delavca zavoda, dijaka in njegove starše, predstavnika dijaške skupnosti, novinarje in po potrebi tudi druge strokovnjake.

Ravnatelj zavoda se udeležuje sej v okviru delovnih obveznosti in v tej vlogi skrbi za zakonitost dela sveta zavoda.

Na sejah so prisotni ravnatelj (tudi pomočniki ravnatelja), zapisnikar in ostali navzoči (drugi strokovni delavci strokovnih služb šole, gostje, ki jih k posamezni točki dnevnega reda povabi predsednik sveta, in novinarji) pri vseh točkah dnevnega reda, razen pri tistih, pri katerih je obravnava in sklepanje zaprto za javnost; nimajo pa pravice glasovanja.

Zapiranje seje (iz razlogov, ki so v interesu poslovnih odnosov šole in bi pomenili izdajo poslovne tajnosti, zaradi varovanja osebnih podatkov ali družinskih razmerij učencev ali delavcev šole, navzkrižja interesov, ali pa gre za druge širše interese), morajo praviloma opredeliti Odlok/akt o ustanovitvi vrtca/šole[1], Pravila vrtca/šole[2] ali Poslovnik dela sveta šole[3]. Izločiti je seveda mogoče ne le zapisnikarja ali ravnatelja, temveč tudi člane sveta šole (ali predsednika sveta).

Kadar svet odloča kot drugostopenjski organ, odloči pred pričetkom obravnave zadeve na zahtevo člana, predsednika sveta ali druge osebe z večino glasov prisotnih članov o izločitvi člana, ki je v isti zadevi odločal v organu zavoda na prvi stopnji ali če obstajajo druge okoliščine, ki utemeljeno vzbujajo dvom o nepristranskosti člana sveta v zadevi.

Če je član sveta kandidat za ravnatelja, se mora izločiti iz celotnega postopka imenovanja za ravnatelja, in sicer od trenutka, ko se odloči za prijavo na razpis za ravnatelja, pa do konca tega postopka. Pri glasovanju sveta šole se izid glasovanja ugotavlja glede na število članov sveta, ki imajo pravico glasovati, brez člana sveta, ki je kandidat za ravnatelja v tem postopku. Če se član sveta, ki je kandidat za ravnatelja, ne izloči pravočasno sam tako, da poda pisno izjavo, da se namerava prijaviti na razpis za ravnatelja, ga izloči predsednik oziroma predsedujoči sveta šole takoj, ko izve, da namerava kandidirati v tem postopku. Člana sveta, ki je kandidat za ravnatelja, se v postopku imenovanja ravnatelja obravnava enako kot vse druge kandidate, ki se prijavijo na razpis za ravnatelja.

Če strnemo:

Menimo, da svet šole lahko zapre sejo in odslovi tako tajnico kot ravnatelja (če se v spornih primerih ravnatelj sam ne izloči), pri čemer mora obrazložiti dejanje. Predlog za zaprtje seje poda predsednik ali član sveta. O predlogu člani sveta glasujejo.

Priporočamo, da šola postopek opredeli v ustreznih aktih.

 

[1] ZOFVI, 42. člen. Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)

[2] ZOFVI, 43. člen.

[3] ZOFVI, 46., 47. in 48. člen.

Nazaj