Varstvo osebnih podatkov - Javnost podatkov o kandidatih za ravnatelja v času teka izbirnega postopka

26. 11. 2015 | Avtor: mag. Kristina Kotnik Šumah

Vprašanje: Ali so podatki o kandidatih za ravnatelja v času teka izbirnega postopka javni (prosto dostopni) in jih lahko člani sveta zavoda ali drugi udeleženci v postopku izbire (na primer občinski svetniki, po podaji mnenja) sporočijo medijem?

Odgovor: Na podlagi ZOFVI, Zakona o lokalni samoupravi  in ZVOP-1 je osebne podatke kandidatov za ravnatelja dopustno obdelovati le v okviru izbirnega postopka – za namen podaje mnenja oziroma za odločitev o imenovanju.

To na drugi strani pomeni, da obdelava njihovih osebnih podatkov izven izbirnega postopka (na primer objavljanje osebnih podatkov kandidatov za ravnatelja na spletnih straneh, posredovanje njihovih osebnih podatkov tretjim, ki ne sodelujejo v razpisnem postopku, tudi medijem) ni dopustna, če vanjo niso privolili.  

Kandidat za ravnatelja pridobi namreč status javnega uslužbenca (funkcionarja) šele z imenovanjem oziroma s sklenitvijo pogodbe – ko postane ravnatelj. Šele takrat velja določilo prve alineje tretjega odstavka  6. člena ZDIJZ, po katerem so javnosti dostopni tudi osebni podatki, če gre za podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca.

Nazaj