Varstvo osebnih podatkov - Občina zahteva celotno dokumentacijo vseh prijavljenih kandidatov za ravnatelja

09. 4. 2018 | Avtor: mag. Kristina Kotnik Šumah

Vprašanje: Ali lahko občina, ko sodeluje v izbirnem postopku imenovanja ravnatelja, zahteva dokumentacijo vseh prijavljenih kandidatov, ki jo potem občinski uslužbenci kopirajo za vse svetnike, ti pa lahko dokumentacijo odnesejo domov, jo izročijo nepooblaščenim osebam ipd.?

Odgovor: Obstoječe pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v konkretnem primeru izhajajo iz ZOFVI (53.a člen), ZLS in ZVOP-1. Navedene pravne podlage omogočajo, da se tisti svetniki, ki bodo sodelovali pri podaji mnenja na kandidaturo v postopku imenovanja ravnatelja, seznanijo s tistimi osebnimi podatki kandidatov, ki so nujni za oblikovanje mnenja lokalne skupnosti.

Seznanitev drugih, nepooblaščenih oseb (tudi svetnikov, ki ne sodelujejo pri delu komisije za volitve in imenovanja) z osebnimi podatki kandidatov ali nesorazmerna seznanitev občinskih svetnikov z osebnimi podatki (s podatki, ki presegajo informacijo o izpolnjevanju razpisnih pogojev), ki jih pri izvrševanju njihovih zakonitih nalog ne potrebujejo, bi pomenila kršitev načela sorazmernosti iz ZVOP-1.

Nazaj