Varstvo osebnih podatkov - Pravica staršev do vpogleda v podatke o šolanju polnoletnih otrok

08. 4. 2016 | Avtor: mag. Kristina Kotnik Šumah

Vprašanje: Ali imajo starši pravico do vpogleda v podatke v zvezi s šolanjem svojih otrok, ki so starejši od 18 let (ali so vpisani, kam so vpisani, katere izpite so uspešno opravili ali so prisotni pri pouku itd.)?

Odgovor: V skladu z drugim odstavkom 123. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04-UPB1 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZZZDR) so starši dolžni preživljati otroka tudi po polnoletnosti, če se otrok redno šola, tudi če se redno šola na izrednem študiju, vendar največ do dopolnjenega šestindvajsetega leta starosti.

Na vsebinsko napolnitev termina »redno šolanje« – ali je za to dovolj le vpis na srednjo šolo (ali fakulteto) ali pa je potrebno aktivno delovanje preživljanca glede šolanja (obiskovanje vaj, opravljanje izpitov itd.) – bo odgovorila sodna praksa. Do takrat štejemo, da je za dokazilo o »rednem šolanju« dovolj le podatek o vpisu, aktivno ravnanje preživljanca se ne ugotavlja. Glede na to šola nima zakonske podlage, da bi staršem za polnoletnega otroka posredovala podatek o prisotnosti pri pouku, na vajah oziroma predavanjih. Te podatke je šola dolžna posredovati staršem le, če jih polnoletni otrok pooblasti za uresničevanje svoje pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki v skladu s 30. členom ZVOP-1. Starši, ki so zavezanci za preživnino, pa lahko podatek o tem, ali se otrok redno šola, kar je pogoj za pravico do preživnine po polnoletnosti, kot oseba s pravnim interesom (po drugem odstavku 82. člena Zakona o splošnem upravnem postopku; Uradni list RS, št. 80/99 s spremembami in dopolnitvami) pridobijo tudi na centru za socialno delo, ki jih letno obvešča o valorizaciji njihove preživninske obveznosti.

Nazaj