Varstvo osebnih podatkov - Zahteva policije do videoposnetkov nadzornih kamer šole

15. 7. 2014 | Avtor: mag. Kristina Kotnik Šumah

Vprašanje: Ali lahko policija od šole zahteva posnetke videonadzornih kamer, ne da bi na šolo naslovila pisno vlogo in navedla razloga vpogleda?

Odgovor: Pri izvajanju videonadzora nastaja zbirka osebnih podatkov, ki v celoti zapade pod splošne določbe zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov, treba pa je upoštevati, da videonadzor urejajo tudi posebne določbe ZVOP-1 (v členih 74. do 77.). Policija, ki se obrne na šolo in od nje zahteva posredovanje posnetkov videonadzornih kamer, mora navesti pravno podlago, na podlagi katere zahteva dostop do zahtevanih posnetkov. 

Upoštevaje 22. člen ZVOP-1 v povezavi z 9. členom ZVOP-1 lahko šola kot upravljavec zbirk osebnih podatkov osebne podatke posreduje le tistim uporabnikom, ki za to izkažejo ustrezno pravno podlago. Ker sta tako šola – javni zavod kot policija del javnega sektorja, v konkretnem primeru za posredovanje osebnih podatkov velja 9. člen ZVOP-1, ki ureja pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju. 1. odstavek navedenega člena tako določa, da se osebne podatke v javnem sektorju lahko obdeluje, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se jih obdeluje, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določene osebne podatke obdeluje le na podlagi osebne privolitve posameznika.

Če so izpolnjeni pogoji glede zakonske podlage za posredovanje osebnih podatkov, je zahteva posredovanja videonadzornih posnetkov s strani pooblaščene osebe policije lahko podana tudi ustno. Ob tem pa velja še posebej opozoriti na določbo tretjega odstavka 22. člena ZVOP-1, po kateri mora upravljavec osebnih podatkov za vsako posredovanje osebnih podatkov zagotoviti, da je mogoče pozneje ugotoviti, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kakšni podlagi, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov. To pomeni, da mora šola glede osebnih podatkov, ki jih posreduje upravičenim uporabnikom (tudi npr. policiji), voditi evidenco o tem, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, na kakšni pravni podlagi in za kakšen namen.

Nazaj