Zagotavljanje sklepčnosti na (predvsem) korespondenčnih sejah svetov in odborov zavoda

21. 3. 2024 | Avtor: mag. Alojz Širec

Vprašanje:

Člani raznih svetov, odborov in zborov pogosto ne odgovarjajo na korespondenčne seje. Konkretno gre za svet staršev, svet zavoda in upravni odbor sklada vrtca. Predvsem pri svetu staršev imamo velike težave zagotoviti sklepčnost in odgovore na korespondenčne seje. Ali lahko v predlogu sklepa dodamo opombo, da se, če ne odgovorijo, smatra, da se s sklepom strinjajo?

Odgovor:

Res je, da je v več primerih težko zagotoviti sklepčnost organov na šoli (svet šole, svet staršev, komisije in odbor), kjer so vključeni tudi zunanji izvoljeni člani. Vprašanje sklepčnosti bi bilo potrebno opredeliti tudi v pravilih šole, ali pa v poslovnikih posameznih organov. V sami šolski zakonodaji ni predvidenih rešitev.

Rešitev bi bilo mogoče najti po postopku, ki so ga ubrale mnoge vzgojno-izobraževalne organizacije v svojih dokumentih:

Člani sveta zavoda so se dolžni udeleževati in se pripraviti na seje sveta zavoda, na seji so dolžni
spoštovati red seje, aktivno sodelovati in se opredeliti, dolžni so opraviti prevzete oz. dodeljene
naloge.

Svojo morebitno opravičeno odsotnost na seji mora član Sveta sporočiti v tajništvo šole takoj, ko izve za njen razlog.

Člani sveta zavoda so odgovorni volivcem oz. organu, ki jih je imenoval.

Če član sveta zavoda ne spoštuje te zahteve, lahko predsednik sveta zavoda obvesti organ, ki ga je imenoval oz. izvolil, in v primeru ponovnih kršitev predlaga njegovo razrešitev.

Podobno velja tudi za člane sveta staršev:

Dolžnost člana sveta staršev je, da se udeležuje sej sveta staršev. Svojo opravičeno odsotnost
mora član sveta staršev sporočiti tajništvu zavoda, takoj ko izve, da se seje ne bo mogel udeležiti.

V primeru, da član dvakrat zapored neupravičeno izostane, predsednik sveta staršev o tem
obvesti razrednika oddelka, katerega predstavnik je. Starši lahko v tem primeru člana razrešijo in imenujejo drugega.

Podobno bi lahko postopali v primerih nesklepčnosti sej drugih organov na šoli.

Poudariti pa velja, da se je dobro izogibati korespondenčnih sej in jih sklicevati le v izrednih primerih. Člani organov na šoli vendarle želijo sodelovati v razpravi »v živo«, ki pa je na korespondenčnih sejah onemogočena.

Nazaj