Potni stroški - Potovanja učiteljev v tujino (napotitev ali službena pot)

22. 6. 2018 | Avtor: Štefka Korade Purg

Vprašanje: Smo italijanska šola in učitelji tedensko odhajajo v Italijo na razne seminarje, izobraževanja, peljejo učence na izlete itd...  Je to službena pot v tujino in kako se to označi na rek obrazcu, katera šifra? Šolo v naravi večkrat izvajamo v Italiji. Učitelji so cel teden v tujini, ali je to napotitev delavcev? So v tem primeru kakšni posebni obrazci za izpolniti?

Odgovor: Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (Uradni list RS, št. 10/17; v nadaljnjem besedilu: ZČmIS), ki se je začel uporabljati 1. januarja 2018, v prvem odstavku 1. člena ZČmIS, ki ureja vsebino zakona, med drugim določa, da ta zakon določa pogoje, pod katerimi lahko pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti s sedežem v Republiki Sloveniji, začasno izvajajo storitve v drugi državi članici EU. V obrazložitvi k temu členu v predlogu zakona je zapisano, da »glede na samo opredelitev vsebine zakona v prvem odstavku so iz področja uporabe izvzete napotitve javnih in pogodbenih uslužbencev…«. 

Glede na navedeno so vsi javni uslužbenci izključeni iz uporabe določb ZČmIS.

To pomeni, da gre v navedenih primerih za službeno pot v tujino, kjer je treba uporabljati Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/9463/9424/9696/0035/0286/0266/0473/0416/0730/09 in 51/12), ki od julija 2012 velja za celoten javni sektor, torej tudi za šole, ki so javni zavodi.

Skladno z navedeno uredbo je treba učitelju izdati potni nalog za službeno pot v tujino, navesti, kam potuje, katero nalogo bo opravil, koliko časa bo potovanje trajalo in na tej podlagi določiti tudi povračila stroškov, kot jih uredba določa. Čas potovanja je podlaga za izračun števila in višine dnevnic, ki pomenijo povračilo stroškov prehrane na službeni poti, če pa je prehrana zagotovljena, potem pa je treba upoštevati 8. člen uredbe in od dnevnic odšteti določen znesek (glede na število in vrsto zagotovljenih obrokov na službeni poti.

Dodajamo: Pojasnila FURS

Nazaj