Računovodstvo - Obveznost uporabe pravilnika o blagajniškem poslovanju

02. 6. 2017 | Avtor: mag. Brigita Osojnik

Vprašanje: V zavodu 2-krat letno na transakcijski račun položimo dobrodelne prispevke staršev ob obisku šolske prireditve. Ali še vedno potrebujemo pravilnik o blaganjiškem poslovanju ali lahko določbe o tem nekako vključimo v pravilnik o računovodstvu?

Odgovor: Pravila organiziranosti poslovanja z gotovino si uredi vsaka organizacija (družba, zavod, ustanova …) s splošnim aktom, ki je lahko samostojen akt ALI del pravilnika o računovodstvu ...

V pravilniku o blagajniškem poslovanju ali v sklopu pravilnika o računovodstvu določi organizacija pravila blagajniškega poslovanja glede na lastne potrebe, obseg blagajniškega poslovanja, organiziranost, ocenjena tveganja glede varnosti in potrebo po razmejitvi odgovornosti med zaposlenimi ter glede na  ostale interne akte in sklepe organizacije.

Pri pisanju pravil blagajniškega poslovanja pa je treba upoštevati vsaj naslednje predpise:

  • iz davčnega področja:
-          Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2[1]   (31. in 32. člen: o dokumentaciji in hrambi poslovnih knjig, 36. člen: o izdatkih v gotovini);
-          Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku[2] (23.a člen);
-          Zakon o dohodnini – ZDoh-2[3] (32. člen, 37. člen);
  • iz računovodskega področja:
-          Pravila skrbnega računovodenja 2016 (PSR 1 – knjigovodske listine  in PSR2- poslovne knjige);
-          Zakon o računovostvu[4];
  • Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma[5] in
  • druge predpise.

[1] Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15 in 63/16)

[2] Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 24/12, 32/12 – ZDavP-2E, 19/13, 45/14, 97/14, 39/15, 40/16 in 85/16)

[3] Zakon o dohodnini – Zdoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16)

[4] Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)

[5] Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16)

Nazaj