Izraba letnega dopusta odsotnega delavca zaradi bolniškega staleža in starševskega dopusta

04. 5. 2021

Vprašanje:

Delavka je bila na bolniški odsotnosti od jeseni 2019 neprekinjeno do nastopa prvega starševskega dopusta v februarju 2020. Takoj po izteku starševskega dopusta je bila delavka ponovno na bolniški odsotnosti zaradi rizične nosečnosti, ki bo trajala do začetka porodniškega dopusta, in sicer predvidoma julija 2021.

Delavka ima še neizkoriščen dopust za leto 2020, neizkoriščen pa bo ostal tudi ves dopust za leto 2021. Ko se vrne v službo junija 2022, ji pripada dopust še za leto 2022. Zanima nas, ali ji pravica do dopusta za leto 2020 še pripada in kdaj ga lahko koristi?

Odgovor:

V zvezi z izrabo letnega dopusta je treba upoštevati osnovno pravilo, da se letni dopust praviloma izrabi v koledarskem letu, v katerem je bil odmerjen. Namen letnega dopusta je, da se prekine opravljanje delovnih obveznosti z namenom, da delavec obnovi zdravje in delovne zmožnosti za delo v prihodnjem obdobju.

Zakon o delovnih razmerjih -ZDR-1 izrabo letnega dopusta ureja v 162. členu in določa, da je letni dopust mogoče izrabiti v več delih, s tem, da mora en del trajati najmanj dva tedna. Delodajalec lahko zahteva od delavca, da načrtuje izrabo najmanj dveh tednov letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta.

Delavec ima pravico izrabiti ves letni dopust, ki ni bil izrabljen v tekočem koledarskem letu oziroma do 30. junija naslednjega leta zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, do 31. decembra naslednjega leta.

Opozoriti je treba še, da ZDR-1 v prvem odstavku 163. člena določa, da morata delavec in delodajalec pri dogovoru o pri izrabi letnega dopusta upoštevati želje in obveznosti drug drugega, saj se letni dopust izrablja upoštevaje potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje njegove družinske obveznosti. Tudi v trenutnih razmerah ...

Glede na določbe ZDR-1 ob upoštevanju dejstva, da je oziroma bo delavka odsotna zaradi porodniške oziroma rizične nosečnosti je torej glede izrabe letnega dopusta treba upoštevati naslednje:

  • letni dopust iz leta 2020 je možno izrabiti do konca leta 2021,
  • letni dopust iz leta 2021 bo lahko izrabila v letu 2022.

Glede na določbe ZDR-1 bi torej lahko letni dopust iz leta 2020 izrabila do konca leta 2021, potem pa ne več.

Nazaj