Obračun in izplačilo potnih stroškov po novem, čeprav delavec ni podal nove izjave

06. 9. 2021

Vprašanje:

Na podlagi Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 ter Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje iz izobraževanja v RS (88/2021) je bilo potrebno zaposlene pozvati, da oddajo novo izjavo za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela.

Zaposlene smo pozvali tako, da smo jim na službene elektronske naslove poslali izjavo z dopisom, da jo čim prej (najkasneje do 5. 7. 2021) izpolnijo in vrnejo na upravo. Zaposlena, ki izjave ni izpolnila, ni dobila izplačila potnih stroškov za junij.

Naknadno je 29. 7. 2021 poslala izpolnjeno izjavo, zato smo ji potne stroške za julij izplačali.

Ali ji potni stroški pripadajo tudi za junij ali od takrat, ko je dostavila izpolnjeno izjavo?

Odgovor:

Pravico do povračila stroškov ureja ZDR-1, ki v prvem odstavku določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. V nadaljevanju pa ZDR-1 določa še, da če višina povračila stroškov v zvezi z delom ni določena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, se določi s podzakonskim aktom. Iz tega izhaja, da ZDR-1 določa pravico, višino povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter način pa določajo kolektivne pogodbe, v konkretnem primeru Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, Uradni list RS, št. 88/2021.

Navedeno torej pomeni, da povračilo stroškov prevoza na delo in z dela javnemu uslužbencu pripada, če izpolnjuje pogoj, ki ja za povračilo določen v kolektivni pogodbi (oddaljenost od doma do delovnega mesta več kot 2 kilometra) in seveda, če so stroški nastali, torej, če je bil prisoten na delu. Samo dejstvo, da je bila izjava podana kasneje, na pravico ne more vplivati, kar pomeni, da zaposleni pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela skladno z aneksom, ki velja za vas kot delodajalca, od meseca junija dalje. Določbe aneksa se namreč uporabijo za mesec junij, kar izhaja iz 17. člena aneksa, ki določa, da ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za obračun stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov iz tega aneksa za mesec junij 2021.

Tudi iz sodne prakse izhaja, da povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada zaposlenemu, če so ti stroški nastali, tudi če zaposleni izjavo poda kasneje.

Nazaj