Ocenjevanje delavca - Letna ocena delavca, ki dopolnjuje letno obvezo na drugi šoli

15. 5. 2017 | Avtor: Štefka Korade Purg

Vprašanje: Kako je z letno oceno, če delam na dveh šolah? Jo napiše le ravnatelj matične šole ali poda oceno tudi ravnatelj šole, kjer dopolnjujem delovno obvezo, je to potem taka skupna ocena? Ravnatelj šole, kjer dopolnjujem, ni hotel napisati ocene, ker trdi, da jo dobim le na matični šoli.

Odgovor: Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08 in 113/09) v prvem odstavku 4. člena določa, da se javne uslužbence, ki so pri proračunskem uporabniku zaposleni za določen ali nedoločen čas, za polni delovni čas ali delovni čas, krajši od polnega delovnega časa, oceni enkrat letno.

V tretjem odstavku 4. člena pa uredba določa, da se pri postopku ocenjevanja ocenijo javni uslužbenci, ki so v prejšnjem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest mesecev. Četrti odstavek 8. člena uredbe določa, da mora ne glede na določbo tretjega odstavka 4. člena te uredbe odgovorna oseba v primerih, ko je javni uslužbenec pri enem delodajalcu zaposlen manj kot šest mesecev in se zaposli pri drugemu delodajalcu v javnem sektorju, izvesti postopek ocenjevanja in podati oceno za to obdobje. Delodajalec, pri katerem javni uslužbenec izpolni pogoj najmanj šestih mesecev zaposlitve, mora upoštevati vse predloge ocen predhodnih delodajalcev javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju.

Iz navedenih določb uredbe izhaja, da je pogoj za ocenitev javnega uslužbenca opravljanje dela najmanj šest mesecev v posameznem v koledarskem letu, pri čemer določbe uredbe opravljanja dela ne vežejo na istega delodajalca niti na nepretrgano opravljanje dela. Navedeno pomeni, da so do ocene upravičeni tudi tisti javni uslužbenci, ki so v posameznem koledarskem letu pri različnih delodajalcih v javnem sektorju v seštevku opravljali delo najmanj šest mesecev.

V skladu z uredbo mora odgovorna oseba oziroma nadrejeni javnega uslužbenca, ki ga določi odgovorna oseba, izpolniti Ocenjevalni list za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju (Priloga I, ki je sestavni del te uredbe) ter javnega uslužbenca seznaniti s pisno oceno in z utemeljitvijo. Zbirni podatki o ocenah v napredovalnem obdobju se vpisujejo v Evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju (Priloga II, ki je sestavni del te uredbe). Ocenjevalni in evidenčni listi se hranijo v personalni mapi javnega uslužbenca. Oceno javnega uslužbenca določi odgovorna oseba oziroma nadrejeni javnega uslužbenca po pooblastilu odgovorne osebe.

Glede konkretnega vprašanja torej velja, da je za javno uslužbenko, ki opravlja delo na dveh šolah, najprej treba ugotoviti, kdo je delodajalec. Če vsaka šola kot javni zavod nastopa kot delodajalec in ima javna uslužbenka tako tudi sklenjeno delovno razmerje oziroma pogodbo o zaposlitvi, torej opravlja delo pri dveh delodajalcih, sta jo dolžna oceniti oba, in sicer vsak za delo, ki ga opravlja.

Nazaj