Ocenjevanje javnih uslužbencev - Ocenitev delavke, ki je v bolniškem staležu

21. 5. 2018 | Avtor: Štefka Korade Purg

Vprašanje: Delavka, ki je sicer zaposlena za nedoločen čas je od 28. aprila 2017 neprekinjeno na bolniški (ne gre za delovno poškodbo). Ali se jo za leto 2017, klub temu oceni, ker bi delavka s tem pridobila tretjo oceno in s tem izpolnila napredovanje v višji plačni razred?

Odgovor: Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede določa, da je treba oceniti javne uslužbence, ki so zaposleni za določen ali nedoločen čas, za polni delovni čas ali delovni čas, krajši od polnega delovnega časa (prvi odstavek 4. člena uredbe), če so v prejšnjem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest mesecev. Ocenijo pa se  tudi tisti javni uslužbenci, ki so zaradi napotitve s strani delodajalca odsotni več kot šest mesecev in ki so odsotni več kot šest mesecev zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni in starševskega varstva (tretji odstavek 4. člena uredbe).

Torej se javni uslužbenci v vseh ostalih primerih, ko v koledarskem letu dela niso opravljani najmanj šest mesecev iz drugih razlogov (na primer zaradi izrabe letnega dopusta, začasne nezmožnosti javnega uslužbenca za delo iz drugih razlogov, kot so določeni v tretjem odstavku 4. člena uredbe, odsotnosti zaradi nege družinskega člana …), ne ocenijo.

Nazaj