Povračilo stroškov delavcu - Potrjevanje potnih nalogov ravnatelju (dodatno pojasnilo)

Vprašanje: Kateri zakon ali podzakonski akt določa, kdo potrjuje oz. podpisuje potne naloge za službeno pot ravnatelju? Ali je to v domeni ravnatelja samega? Kdo sprejme pravilnik, ki bi določal to ravnanje? Ali ravnatelj kot poslovodni organ za zaposlene in s tem tudi zase ali svet zavoda kot organ upravljanja? Kaj je pravilno in kakšna je praksa?"

Odgovor: Zavod na podlagi Zakona o računovodstvu izdela Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin, v katerem med drugim tudi opredeli, kdo izdaja potne naloge, kaj vse vsebuje potni nalog, kdo ga odreja, kdo podpisuje itd.

Ni izrecno nobenega zakona, ki bi to  podrobno predpisoval ali bi samo to problematiko določal. V praksi se ta problematika uredi bodisi v pravilniku o računovodstvu (ki ga določa Zakon o računovodstvu) ali pa z drugimi notranjimi akti (Pravilniku o gibanju knjigovodskih listin ali Navodili za obračun in evidentiranje povračil). V samem aktu o ustanovitvi javnega zavoda so določene pristojnosti individualnega poslovodnega organa, ki ponavadi določa, da je ravnatelj zadolžen za vodenje in predstavljanje javnega zavoda.

V Pravilniku ali v Navodilih se opišejo vse specifike pri obračunu povračil, in sicer tako za zaposlene kot tudi za poslovodno osebo. Glede na organiziranost posameznega javnega zavoda lahko poleg ravnatelja - individualnega poslovodnega organa, podpisuje oziroma odreja službene poti tudi druga pooblaščena oseba (pedagoški vodja, strokovni delavec …). Pooblastilo izda ravnatelj tej osebi.

V tem predpisu oz. navodilih se predpiše tudi izdajanje in podpisovanje službenih poti za ravnatelja. V praksi je lahko odredbodajalec službenih poti sicer predsednik sveta zavoda ali druga pooblaščena oseba (v javnem zavodu – pedagoški vodja ..).

Vse izvedbene pravilnike ali navodila sprejema ravnatelj.

Nazaj