Pravice iz delovnega razmerja - Povračilo potnih stroškov in potni nalog delavcu za zdravniški pregled

16. 4. 2018 | Avtor: Štefka Korade Purg

Vprašanje: Delavci na obdobni zdravniški pregled odhajajo v kraj, ki je od šole oddaljen 13 kilometrov. Ali so delavci upravičeni do povračila potnih stroškov za potovanje do zdravstvenega doma, kjer opravijo zdravniški pregled? Ali jim moramo izdati potne naloge? 

Odgovor: 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/2011) v prvem odstavku 5. člena določa, da mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje zaposlenih pri delu. Za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu mora izvajati ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, ukrepi pa morajo zagotavljati varnost zaposlenih in drugih oseb, ki so prisotne v delovnem procesu. Skladno s 36. členom ZVZD-1 mora delodajalec zagotoviti zdravstvene preglede delavcev, skladno s 54. členom ZVZD-1 pa se mora delavec odzvati in opraviti zdravstveni pregled. Kot pa določa 14. člen ZVZD-1, pa zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu vključno z zdravstvenimi pregledi zaposlenemu ne sme povzročati finančnih obveznosti ...

ZVZD-1 v 9. členu vsebuje temeljna načela, v skladu s katerimi  delodajalec praviloma vse ukrepe, vezane na zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, izvaja v okviru delovnega časa, razen v primerih, ko to iz objektivnih razlogov ni možno. Tako mora zdravstveni pregled zagotoviti delodajalec v okviru delovnega časa in na svoje stroške. Ko delodajalec napoti zaposlenega na zdravstveni pregled v službenem času, se čas, ki ga delavec porabi za pot od delovnega mesta do zdravstvene ustanove, v kateri bo opravlja zdravniški pregled, in nazaj na delovno mesto, ter čas, ki porabi za sam zdravniški pregled, všteva v delovni čas. To pomeni, da je tudi porabljen čas strošek delodajalca. Enako velja tudi takrat, ko zaposleni zaradi organizacije dela, časovne izvedbe zdravstvenega pregleda ali drugih okoliščin na strani delodajalca, ne more opraviti zdravstvenega pregleda z odhodom z delovnega mesta oziroma z vrnitvijo na delovno mesto. V takem primeru ni možno šteti, da gre za pot na delo ali z dela, temveč gre za napotitev zaposlenega na zdravstveni pregled, kar je strošek delodajalca. Tako napotitev na zdravstveni pregled je možno realizirati na dva načina:

  1. Uporaba službenega vozila na podlagi potnega naloga za službeno pot v drug kraj, ki je različen od kraja, v katerem zaposleni skladno s pogodbo o zaposlitvi opravlja delo,
  2. Uporaba lastnega vozila v službene namene na podlagi dogovora, sklenjenega na podlagi določb aneksa h kolektivni pogodbi, ki velja za delodajalca (Uradni list RS, št. 40/12), in na podlagi potnega naloga, ki je potem podlaga za obračun kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene.

Glede predhodnega zdravstvenega pregleda pred zaposlitvijo pa je treba upoštevati, da ZDR-1 v petem odstavku 28. člena določa, da delodajalec zaradi ugotovitve kandidatove zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela na svoje stroške napoti kandidata na predhodni zdravstveni pregled v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.  To pomeni, da glede stroškov velja enako, kot je navedeno v zvezi s preventivnim zdravstvenim pregledom, torej so vsi nastali stroški strošek delodajalca.

Nazaj