Pravice iz delovnega razmerja - Povračilo stroškov delavki, ki dela krajši delovni čas na podlagi zakona o starševskem varstvu

17. 11. 2016 | Avtor: Štefka Korade Purg

Vprašanje: Javna uslužbenka dela krajši delovni čas na podlagi zakona o starševskem varstvu. Zanima nas, ali ji pripadata regres za prehrano med delom ter povračilo stroškov prevoza na delo in z dela.

Odgovor: Najprej je treba pojasniti, da ima v skladu s 67. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21713 in 79/13 – popr.) delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas. V skladu z navedenim členom ima delavec, ki dela krajši delovni čas, pravico do plačila za delo po dejanski delovni obveznosti ter druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja kot delavec, ki dela polni delovni čas, če s tem zakonom ni določeno drugače.

Glede povračil stroškov, torej glede regresa za prehrano med delom in prevoza na delo, je treba upoštevati določbe kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev, ki v javnem sektorju urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in druge prejemke iz delovnega razmerja. Kolektivne pogodbe oziroma aneksi, sklenjeni v letih 2012 in 2013, v enakem besedilu urejajo pravico do regresa za prehrano med delom in pravico do povračila stroškov prevoza na delo in z dela.

Tako na primer Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 40/12 in 46/13) regres za prehrano ureja v 3. členu, ki določa, da je regres za prehrano povračilo stroškov prehrane med delom, pri čemer višina regresa za prehrano med delom zdaj znaša 3,61 evra. Izplačilo regresa pripada javnemu uslužbencu za dan prisotnosti na delu. Kot dan prisotnosti na delu se šteje, če delavec dela več kot štiri ure dnevno ali če dela krajši delovni čas na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali predpisov o starševskem dopustu. Če torej javna uslužbenka dela krajši delovni čas na podlagi zakona o starševskem varstvu, ji ne glede na dnevni delovni čas (4, 5 ali 6 ur dnevno) pripada za dneve prisotnosti na delu regres za prehrano med delom.

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela urejajo 5., 6. in 7. člen prej navedenega aneksa. V skladu z navedenimi členi javni uslužbenki pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za dneve, ko bo na delu, seveda ob izpolnjevanju pogojev in v skladu s pravili, določenimi v navedenih členih.

Nazaj