Pravice iz delovnega razmerja - Prepozno izplačana jubilejna nagrada in zamudne obresti

08. 5. 2019 | Avtor: mag. Brigita Osojnik

Vprašanje: Delavki smo izplačali jubilejno nagrado prepozno. Kako moramo pravilno ravnati - ali se za nazaj obračunajo tudi obresti in kako je z obračunom dohodnine?

Odgovor: Jubilejno nagrado, ki pripada delavcu, običajno predpisujejo veljavne kolektivne pogodbe, interni akti delodajalca ali pogodba o zaposlitvi. Prav tako običajno predpisujejo kolektivne pogodbe kdaj in v kakšni višini se jubilejna nagrada izplača delavcu. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 80/18) npr. določa, da se jubilejna nagrada izplača javnemu uslužbencu ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev.

Zakonite zamudne obresti, izplačane zaradi začasnega neizplačila dohodka iz zaposlitve (npr. prepozno izplačane jubilejne nagrade), se davčno obravnavajo kot dohodek iz delovnega razmerja po 6. točki prvega odstavka 37. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, z vsemi spremembami in dopolnitvami). Od izplačanih zakonitih zamudnih obresti se obračunajo in plačajo prispevki za socialno varnost in akontacija dohodnine. V REK-1 obrazcu se dohodek iz naslova zakonitih zamudnih obrestih prikaže pod vrsto dohodka 1150 - drugi dohodki iz delovnega razmerja.

Nazaj