Prekinitev napredovalnega obdobja zaradi zaposlitve na delovnem mestu v nižjem tarifnem razredu

01. 4. 2021

Vprašanje:

S 1. 1. 2021 smo zaposlili novo delavko na delovnem mestu spremljevalec gibalno oviranih učencev (šifra DM J035064, tarifni razred DM: V). Delavka ima pridobljene tri ocene za nazaj (za leto 2018, 2019 in 2020) za delovno mesto učitelj na prejšnji šoli. Zanima, kdo ji izda aneks - ali naša šola ali ji ga mora prejšnji delodajalec?

Odgovor:

V zvezi z navedenim vprašanjem je najprej treba pojasniti, da o pravicah in obveznostih javnih uslužbencev iz delovnega razmerja odloča delodajalec, v njegovem imenu poslovodni organ oziroma oseba, ki izvršuje pravice in obveznosti delodajalca. To pa pomeni, da o morebitnem napredovanju javne uslužbenke odloča sedanji delodajalec, pri tem pa je treba upoštevati, da se pri odločanju o napredovanju preverja izpolnjevanje pogojev za napredovanje na dan 15. 3. tekočega leta in upošteva:

  • ali je izpolnjen pogoj glede napredovalnega obdobja, izpolniti je namreč treba triletno napredovalno obdobje po ZSPJS in pridobiti tri letne ocene, ki omogočajo napredovanje (5. člen uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede; tretji odstavek 16. člena ZSPJS), napredovalno obdobje se začne šteti s prvo zaposlitvijo v javnem sektorju ali z zadnjim napredovanjem v višji plačni razred (tretji odstavek 16. člena ZSPJS in drugi odstavek 2. člena uredbe),
  • ali je izpolnjen pogoj treh ocen, katerih seštevek omogoča napredovanje skladno z uredbo.

Upoštevati je treba tudi, da se napredovalno obdobje prekine v primeru razporeditve na delovno mesto v višjem tarifnem razredu in tudi v primeru razporeditve na delovno mesto v istem ali nižjem tarifnem razredu, če ne gre za delovna mesta iste plačne podskupine ali za istovrstna oziroma sorodna delovna mesta različnih plačnih podskupin.

Javnemu uslužbencu se napredovalno obdobje ne prekine v primeru, če zasede delovno mesto v istem ali nižjem tarifnem razredu v isti plačni podskupini ali na istovrstnih oziroma sorodnih delovnih mestih v različnih plačnih podskupinah (drugi odstavek 8. člena uredbe).

V konkretnem primeru gre za delovni mesti v različnih plačnih podskupinah, prav tako gre za delovni mesti v različnih tarifnih razredih, kar pomeni prekinitev napredovalnega obdobja.

Prav tako je bil spremenjen delodajalec in sedanji delodajalec pri preverjanju pogojev za napredovanje lahko ugotovi, da javna uslužbenka na dan 15. 3. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje (različna tarifna razreda in različni plačni podskupini).

Nazaj