Priznavanje izobrazbe, pridobljene na tuji univerzi, za zaposlitev na delovnem mestu vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja

17. 1. 2023 | Avtor: Štefka Korade Purg

Vprašanje:

Oseba ima diplomo tuje univerze iz angleškega jezika s književnostjo in specializacijo političnih ved - ali izpolnjuje pogoje za delovno mesto vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja? Oseba ima slovensko državljanstvo

Odgovor:

Zahtevani pogoji za zasedbo delovnega mesta se določijo v sistemizaciji delovnih mest, pri tem pa je treba upoštevati tako Zakon o vrtcih kot tudi Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 92/12, 98/12 – popr. in 85/22).

Zakon o vrtcih v 40. členu določa, da vzgojno dejavnost v javnem vrtcu opravljajo vzgojitelj, vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, svetovalni delavec, organizator zdravstveno higienskega režima, organizator prehrane in drugi.

Vzgojitelj mora imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu za pridobitev izobrazbe najmanj prve stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje, ustrezne smeri. Ta pogoj se natančneje razdela v pravilniku.

Vzgojitelj, ki izvaja prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami, mora:

 • imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje, ustrezne smeri ali
 • izpolnjevati pogoje za vzgojitelja in opraviti ustrezen študijski program ustreznega specialnopedagoškega izpopolnjevanja.

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja mora imeti:

 • srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnem programu za področje predšolske vzgoje ali
 • zaključen četrti letnik gimnazije in opravljen poklicni tečaj za delo s predšolskimi otroki.

Pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti vzgojitelji predšolskih otrok, pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami.

Pravilnik v 5. členu določa zahtevano izobrazbo za vzgojitelja predšolskih otrok in tudi za pomočnika vzgojitelja, in sicer:

 1. Vzgojitelj predšolskih otrok

Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke je lahko, kdor je končal:

 • visokošolski strokovni študijski program predšolske vzgoje,
 • visokošolski strokovni študijski program prve stopnje predšolska vzgoja,
 • magistrski študijski program druge stopnje predšolska vzgoja, zgodnje učenje in poučevanje ali zgodnje učenje.

Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke je lahko tudi, kdor je končal:

 • univerzitetni študijski program in si pridobil strokovni naslov profesor,
 • univerzitetni študijski program s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,
 • visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program socialno delo,
 • magistrski študijski program druge stopnje in si pridobil strokovni naslov magister profesor,
 • magistrski študijski program druge stopnje s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,
 • magistrski študijski program druge stopnje socialno delo, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etičnosti in spola ali socialno delo z družino
 • in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.
 1. Pomočnik vzgojitelja

Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske otroke je lahko, kdor je končal izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe predšolska vzgoja.

Pri zaposlovanju je treba upoštevati še določbe ZOFVI (107. a in 109. člen) ter določbe ZDR-1, kar pomeni, da je treba prosto delovno mesto objaviti, razen če gre za primere, ko objava ni potrebna. Prav tako mora oseba obvladati slovenski jezik.

Ker ima oseba slovensko državljanstvo, se jo obravnava enako kot ostale, glede izobrazbe pa bi bilo smiselno pridobiti mnenje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o enakovrednosti pridobljene izobrazbe oziroma o tem, kateri ravni njena izobrazba ustreza v Sloveniji, in sicer tako glede srednje izobrazbe kot izobrazbe, pridobljene na univerzi.

Prav tako bi bilo smiselno preveriti izpolnjevanje pogojev glede na zahteve zakona in pravilnika v povezavi z njeno izobrazbo. Glede na podatke iz vprašanja se postavlja vprašanje, ali njena izobrazba ustreza zahtevani izobrazbi za vzgojitelja, kot jo natančneje določa pravilnik, oziroma zahtevani izobrazbi za pomočnika vzgojitelja.

Za sklenitev pogodbe o zaposlitvi je torej skladno z 22. členom ZDR-1 treba izpolnjevati z zakonom, podzakonskim predpisom, kolektivno pogodbo in sistemizacijo delovnih mest določene pogoje. ZDR-1 pa v tretjem odstavku 22. člena določa izjemo, in sicer določa, da če noben od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela, lahko delodajalec z enim od prijavljenih kandidatov, ki izpolnjuje z zakonom ali s podzakonskim aktom določene pogoje, sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas do enega leta, če je taka zaposlitev potrebna zaradi nemotenega opravljanja dela.

ZOFVI, ki je področni zakon, pa v šestem odstavku 109. člena določa, da se delovno razmerje lahko sklene tudi s kandidatom, ki ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, za dobo največ enega leta, če nihče od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje zahtevanih pogojev in je taka zaposlitev potrebna zaradi nemotenega opravljanja dela.

Izjema se torej nanaša na sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas v primerih, ko nobeden izmed prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje zahtevanih pogojev in je zaposlitev potrebna za nemoteno opravljanje dela.

Nazaj