Zaposlovanje - Podatki o plači novega zaposlenega

20. 11. 2017 | Avtor: Štefka Korade Purg

Vprašanje: Zaposlili smo novega sodelavca. Ali lahko zahtevamo od njega podatke o njegovi plači pri prejšnjem delodajalcu, ki ni iz javnega sektorja?

Odgovor: Podatek o plači je sicer osebni podatek, vendar za javni sektor velja, da so plače skladno z 38. členom ZSPJS javne, pri tem pa je treba upoštevati, kateri podatki v zvezi s plačo so javni (podatek o dodatku za delovno dobo namreč ni javen). V zasebnem sektorju velja, da so plače lahko tudi poslovna skrivnost in podatka o plači delavec ne sme posredovati drugim, o tem pa mora biti seznanjen, na primer z določbo v pogodbi o zaposlitvi.

Ne glede na navedeno pa je treba upoštevati, da mora delodajalec pridobiti oziroma imeti podatek o plači pri prejšnjem delodajalcu, če mora delavcu izplačati nadomestilo plače za odsotnost zaradi bolezni. Delodajalec je namreč dolžan skladno s 137. členom ZDR-1 izplačati nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, in sicer do 30 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela, vendar največ za 120 delovnih dni v koledarskem letu. V primerih nezmožnosti za delo delavca zaradi poklicne bolezni ali poškodbe pri delu izplačuje delodajalec nadomestilo plače delavcu iz lastnih sredstev do 30 delovnih dni za vsako posamezno odsotnost z dela. V času daljše odsotnosti z dela izplača delodajalec nadomestilo plače v breme zdravstvenega zavarovanja.

V zvezi s tem je treba upoštevati Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT), ki v 13. členu določa, da obvezno zavarovanje obsega:

1. zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela,

2. zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Z obveznim zavarovanjem se zavarovanim osebam zagotavlja v obsegu, ki ga določa ZZVZZ tudi nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela, skladno z 31. členom ZZVZZ pa je osnova za nadomestilo povprečna mesečna plača in nadomestila oziroma povprečna osnova za plačilo prispevkov v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela.

Upoštevaje navedeno mora torej aktualni delodajalec v primeru, ko pride do odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki je daljša od 30 dni, razpolagati s podatkom o plači v preteklem letu, da lahko ustrezno izračuna nadomestilo plače, ki ga izplača zaposlenemu v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje. To pomeni, da je za take primere treba imeti podatek o plači pri bivšem delodajalcu, saj so potrebni za zagotovitev pravice zaposlenega do nadomestila plače. Praviloma se podatke pridobi na obrazcu R-28, iz katerega so razvidni podatki o plači in o številu ur, ki jih je zaposleni opravil v preteklem letu.

Nazaj