Inšpekcijski nadzori - Izpis učenca iz interesne dejavnosti zaradi kršenja šolskih pravil

17. 8. 2015 | Avtor: mag. Alojz Širec

Vprašanje: Ali lahko učitelj otroka, ki je prostovoljno vpisan v določeno interesno dejavnost, zavrne oziroma izpiše z razlogom, da se ne obnaša primerno oz. da krši razredna pravila?

Odgovor: Zakon o osnovni šoli eksplicitno ne obravnava takšnih primerov.

V 60. e členu pa pooblašča šolo, da na podlagi vzgojnega načrta šole v pravilih šolskega reda opredeli »dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, določi vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev. Pri pripravi pravil šolskega reda sodelujejo strokovni delavci šole ter učenci in starši.

Vzgojne ukrepe šola izvede, kadar učenec krši svoje dolžnosti, določene z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole …«

Iz navedenega sledi, da morajo biti tovrstni postopki opredeljeni v pravilih šolskega reda šole. Torej je izpis možen. Vsekakor pa je potrebno prepoved obiskovanja konkretno obrazložiti učencem in staršem.

Nazaj