Inšpekcijski nadzori - Napovedana odsotnost učencev

17. 8. 2015 | Avtor: mag. Alojz Širec

Vprašanje: Ali lahko učitelj zavrne prošnjo staršev za proste dneve, če v je tistem času napovedano pisno ocenjevanje znanja?

Odgovor: V predpisih je mogoče najti odgovor za tovrstne primere v osnovni šoli. Opremo se lahko na 53. člen ZOsn, 2. in 3. odstavek: »Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu.

Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka.«

Iz navedenega sledi, da v predpisu ni mogoče najti pooblastila učitelju, da zavrne prošnjo staršev.

Smiselno pa je opredeliti v Pravilih šolskega reda3 nekaj določil, kot na primer:

Učenec, ki manjka pri uri, pri kateri bi bil napovedano ocenjen, se z učiteljem predhodno dogovori o nadomestnem terminu za ocenjevanje ali opravljanje obveznosti.

Starši so dolžni poskrbeti za to, da učenec v najkrajšem času nadomesti primanjkljaj in tako lahko nemoteno nadaljuje šolsko delo.

Menim, da bi v praksi togo določilo o možnosti zavrnitve prošnje staršev v posameznih primerih lahko bilo tudi neživljenjsko (na primer, ko starši odpotujejo za nekaj dni in otrok nima drugih skrbnikov).

Nazaj