Inšpekcijski nadzori - Preveliko število popravnih izpitov pri določenem profesorju

20. 11. 2015 | Avtor: mag. Alojz Širec

Vprašanje: Pri določenem predmetu se vsako leto pojavi veliko število popravnih izpitov (od 5 oddelkov dijakov ima vsako leto po 40-50 dijakov na popravnem izpitu). Situacija se ponavlja že nekaj let. Kako lahko ravnatelj ravna v primeru profesorice? Kako bi lahko ukrepala šolska inšpekcija? Kako lahko ravnatelj vpliva na zmanjšanje števila popravnih izpitov pri posameznem učitelju?

Odgovor: V predpisih ni določila, ki bi dal ravnatelju orodje za takojšnje ukrepanje. Vsekakor je treba spoznati resnične vzroke za takšno stanje. Oporo za to nudi 49. člen ZOFVI4, ki opredeljuje ravnateljeve naloge in pristojnosti. Uporabiti je mogoče naslednje alineje, ki opredeljujejo ravnateljeve naloge in pristojnosti:

»- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,

- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,

- je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole oziroma vrtca«.

Ravnatelj torej lahko z redno spremljavo, predvsem pri predmetih, kjer se kažejo odstopanja v kakovosti znanja dijakov, ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa in vzroke za odstopanja od postavljenih standardov. O svojih ugotovitvah tudi poroča.

Kadar predpostavlja, da je vzrok za slabši uspeh v učitelju, lahko aktivira strokovni aktiv5, ki ima v 3. odstavku navedene pristojnosti: »Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega dela, obravnava pripombe staršev, učencev, vajencev, dijakov in študentov višjih šol ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.« Pogosto šole že ob pomoči strokovnega aktiva razrešijo velik del problematike.

Če se vključi v razreševanje učnega uspeha tudi šolska inšpekcija, ta skladno s 7. členom (prvi odstavek) Zakona o šolski inšpekciji6 opravi dokaz z izvedencem za pedagoško področje. Njegov izvid nudi ravnatelju ustrezno podporo pri nadaljnjem ukrepanju.

Običajno ravnatelji na podlagi 49. člena ZOFVI in 170. člena ZDR7 spodbudijo in omogočijo dodatno izobraževanje strokovnega delavca. Kadar pa tudi to ne zaleže, uporabijo ustrezna določila Zakona o delovnih razmerjih (85., 89. člen).

Nazaj