Inšpekcijski nadzori - Vpis učencev tujcev

17. 8. 2015 | Avtor: mag. Alojz Širec

Vprašanje: V letošnjem šolskem letu je bila vpisana učenka 6. razreda, ki je tujka. Slovenskega jezika ne zna, komunikacija z učitelji, sošolci in ostalimi zaposlenimi poteka v angleškem ali nemškem jeziku. Pri ostalih predmetih, razen slovenščine, dosega dobre rezultate. Ali lahko napreduje v višji razred, če iz predmeta slovenščine ni ocenjena?

Odgovor: Odgovor na vprašanje je treba najprej poiskati v predpisih, nadalje pa, po mojem mnenju, tudi v stroki.

V 6. členu Zakona o osnovni šoli1 je določba, da je učni jezik v osnovni šoli slovenski. Izjema za tuje državljane je navedena v 10. členu, in sicer: »Otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

Za otroke iz prejšnjega odstavka se organizira pouk maternega jezika in kulture v skladu z mednarodnimi pogodbami.

Za otroke iz prvega odstavka tega člena, ki potrebujejo pomoč pri učenju slovenščine, se ob vključitvi v osnovno šolo organizira tečaj slovenščine.«

V tem členu je po mojem mnenju utemeljena možnost ustanavljanja osnovnih šol za tujce, hkrati pa možnost izvajanja pouka v tujem jeziku tudi v vseh osnovnih šolah, ki vpisujejo otroke tujcev. Pri tem ni zanemarljiv problem v primerih, ko se vpisujejo otroci iz držav, katerih jezika ne razumejo učitelji določene osnovne šole (običajno pa so to države, s katerimi Slovenija nima ustrezne mednarodne pogodbe).

Učitelji osnovnih šol v teh primerih opravljajo izjemno zahtevno nalogo postopnega opismenjevanja otroka v slovenskem jeziku (izvajanje tečaja slovenščine, vključitev v dopolnilni pouk, izvajanje individualnega pouka ipd.). Težava nastane, ko se je treba odločiti o napredovanju v naslednji razred. Pojavita se lahko dva primera: učenec ne zadosti standardom znanja pri več predmetih ali pa ne dosega minimalnih standardov znanja pri slovenskem jeziku. Kadar učenci tujci ne dosegajo zadovoljivih rezultatov pri slovenskem jeziku (lahko tudi pri več predmetih), učitelj, razrednik in učiteljski zbor pa menijo, da bodo potrebno znanje nadoknadili v naslednjem razredu, je možno omogočiti tudi napredovanje. Rešitev je mogoče najti v predpisih, in sicer v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli2. V 28. členu najdemo odgovor na začetno vprašanje, in sicer:

»Učenec priseljenec iz druge države je lahko ob koncu pouka v šolskem letu, v katerem je prvič vključen v osnovno šolo v Republiki Sloveniji, neocenjen iz posameznih predmetov in napreduje v naslednji razred.

O napredovanju odloči na predlog razrednika učiteljski zbor.

V naslednjih letih šolanja za učenca priseljenca iz druge države veljajo enaka določila glede napredovanja v naslednji razred kot za vse druge učence.«

Nazaj