Organizacija dela - Nadzor nad ravnateljevim izobraževanjem

24. 9. 2018 | Avtor: mag. Alojz Širec

Vprašanje: Kdo izvaja nadzor nad izobraževanjem ravnatelja?

Odgovor: Predpisa o tem, kdo ima nadzor nad ravnateljevim izpopolnjevanjem in izobraževanjem, neposredno ni. Prav ravnatelj je tisti, ki skrbi za pripravo programa izpopolnjevanja in izobraževanja strokovnih delavcev. In prav ravnatelj nadzira, kako se načrtovano izobraževanje uresničuje.

Pooblastilo za to lahko najdemo v 56. členu  Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr., 45/17 in 46/17):

»Program strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja za potrebe zavoda določi ravnatelj po predhodnem mnenju strokovnega organa. Ravnatelj sprejema tudi sklepe o posamičnem izpopolnjevanju in izobraževanju.

Strokovni organ je dolžan najmanj enkrat na leto obravnavati poročilo o strokovnem izpopolnjevanju delavcev in ga s svojim mnenjem posredovati svetu zavoda.

Poročilo pripravi ravnatelj.«

Tudi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI: Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/0858/0964/09 – popr.65/09 – popr.20/1140/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/1546/1649/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) v 1. odstavku 105. člena nalaga strokovnim delavcem v vrtcih in šolah, da se strokovno izobražujejo in usposabljajo; v 7. alineji 49. člena pa zadolži ravnatelja, da  spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev.

Organ, ki lahko v vrtcu oziroma šoli poskrbi za izvajanje odgovornosti ravnatelja, torej najverjetneje tudi odgovornosti do lastnega izobraževanja in izpopolnjevanja, je svet šole (v izbirnem postopku imenovanja ravnatelja in v postopku reelekcije). To pristojnost je mogoče razbrati iz vsebine 1. odstavka 48. člena ZOFI, ki navaja:

»Svet javnega vrtca oziroma šole imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole, sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma vrtca, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom vajenca, dijaka, študenta višje šole in odraslega kot drugostopenjski organ, če z zakonom ni določeno drugače, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski, andragoški oziroma predavateljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev, vajencev, dijakov ali študentov in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.«

Naj na koncu poudarim, da si težko predstavljam uspešnega ravnatelja, ki ne skrbi nenehno za svoj strokovni razvoj. Tak ravnatelj verjetno tudi ne poskrbi za strokovni razvoj svojih sodelavcev.

Nazaj