Koliko je lahko spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami v posameznem oddelku vrtca in kako opredeliti naloge?

Vprašanje:

Z novim šolskim letom bomo imeli v manjši enoti našega vrtca v skupino vključena dva otroka s posebnimi potrebami, ki jima po zapisniku pripadata začasna spremljevalca.

Znano nam je, da 29. člen Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje govori o tem, koliko je lahko OPP v oddelku:

(1) V posamezni oddelek sta lahko vključena največ dva otroka s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi. Če sta v oddelek že vključena dva otroka s posebnimi potrebami, med šolskim letom pa je usmerjen v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo iz istega oddelka še en otrok s posebnimi potrebami, so lahko v oddelku do konca šolskega leta trije otroci s posebnimi potrebami.

(2) Če so v oddelek vrtca vključeni otroci s posebnimi potrebami, se lahko najvišje število otrok v oddelku, določeno v 25. členu tega pravilnika, zmanjša za največ šest otrok.

(3) Če je z odločbo o usmeritvi določeno, da se najvišji normativ števila otrok v oddelku zniža, odloči o številu znižanja strokovna skupina vrtca. Strokovno skupino vrtca imenuje ravnatelj vrtca v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

Ne vemo pa, kako postopati v primeru, da sta v istem oddelku dva otroka, ki imata začasnega spremljevalca?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj