Ocenjevanje znanja - Ocenjevanje znanj izven Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja

25. 1. 2016 | Avtor: mag. Alojz Širec

Vprašanja: 

1. Učitelj, recimo, pri matematiki opravi pisno preverjanje znanja pred pisnim preizkusom. Preverjanje pregleda in procentualno oceni. Ali sme učencem, ki so dobro opravili preverjanje, to tudi oceniti, npr. z 4 ali 5? 

2. Učenec prejme zlato priznanje na tekmovanju ali izvrstno piše preverjanje NPZ. Ali mu sme učitelj to oceniti in vpisati v redovalnico, npr. oceno 5?

Odgovori:

1. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli v 3. členu (1. odstavek) določa: "S preverjanjem znanja se zbirajo informacije o tem, kako učenec dosega cilje oziroma standarde znanja iz učnih načrtov, in ni namenjeno ocenjevanju znanja."

Na tej podlagi je odgovor jasen; pravno formalno izdelka ni mogoče oceniti.

Da bi omogočili po naprej znanih kriterijih oceno odlično vsem tistim učencem, ki bi se tako dobro izkazali že pri preverjanju znanja, da bi jih učitelj lahko ocenil z oceno odlično, bi bilo treba uveljaviti nekatere popravke obstoječega pravilnika. Seveda bi morali v tem primeru upoštevati določilo 4. člena pravilnika o javnosti ocenjevanja. Če pa bi razširili ocenjevanje še na ostale ocene, ne bi bilo to pedagoško motivacijsko in ne pravno korektno.

2. Tu gre pravzaprav za dve različni vprašanji.

Nacionalno preverjanje znanja je skladno s 64. členom Zakona o osnovni šoli zunanje preverjanje, s ciljem preverjanja standardov znanja, določenim z učnim načrtom na nacionalni ravni. "Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev" (64. člen, 7. odstavek). Tudi Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v 2. odstavku 17. člena navaja: "Dosežki učencev se vpišejo v obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki je priloga k spričevalu 6. razreda oziroma k zaključnemu spričevalu 9. razreda."

To pa pomeni, da rezultatov ni mogoče uporabljati za učiteljevo ocenjevanje. To je tudi poudaril 65. člen zakona: "Dosežki nacionalnega preverjanja znanja se lahko uporabljajo samo za namen, ki ga določa ta zakon."

Upoštevanje vidnih dosežkov na tekmovanjih učencev pri oblikovanju ocene iz predmeta ni pravno regulirano. Če bi dovolj široko pojmovali 10. člen pravilnika o preverjanju in ocenjevanju ("Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo in nastopi učencev."), bi lahko učitelj oblikoval oceno iz predmeta tudi upoštevaje vidne rezultate učencev s tekmovanj (saj gre tudi v teh primerih za nastope).

Nazaj