Strokovni izpit strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

26. 10. 2015 | Avtor: Štefka Korade Purg

1. Kako izpolniti pogoje za pristop k strokovnemu izpitu za delavko, ki dela za krajši delovni čas?

Doseganje pogojev za pristop k strokovnemu izpitu - štetje ur delovnih izkušenj

Po spremembi pravilnika je po novem potrebno za pristop k opravljanju strokovnega izpita potrebnih 840 ur.  Zaposlena delavka je  zaposlena za 6-urno obvezo v razredu, zaseda pa delovno mesto učitelj praktičnega pouka (ima pedagoško-andragoško izobrazbo in zahtevane delovne izkušnje v gospodarstvu), zaposlena pa je kot redno zaposlena delavka, vendar za krajši in določen delovni čas. Letno doseže samo cca. 320 ur. Na kakšen način ji lahko omogočimo, da doseže te ure?

Strokovni delavec z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo, ki ne opravlja pripravništva, se lahko prijavi k opravljanju strokovnega izpita najprej po 840 urah opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli, če izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi. Delo mora opravljati na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma podjemne pogodbe, pri čemer se upošteva tedenska delovna obveznost določena v pogodbah - torej je treba preveriti delovno obveznost, določeno v pogodbi.

Strokovni delavec lahko uveljavlja kot ustrezne delovne izkušnje za pristop k strokovnemu izpitu tudi:
– pedagoško prakso v deležu največ ene tretjine obsega pedagoške prakse, določene z izobraževalnim programom,
– organizirano neposredno aktivnost z namenom vzgoje in izobraževanja največ v obsegu 80 ur za strokovne delavce z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo.

Pedagoška praksa se uveljavlja na podlagi javne listine o končanem izobraževalnem programu in dokazila o obsegu pedagoške prakse izvajalca izobraževalnega programa, ki ga posreduje navedeni.

Organizirana neposredna aktivnost z namenom vzgoje in izobraževanja se uveljavlja na podlagi dokazila organizatorja, iz katerega je razviden obseg aktivnosti, in poročila drugega strokovnega delavca o opravljeni aktivnosti.

Nazaj