Inšpekcijsko nadzorstvo v sistemu plač v javnem sektorju

12. 8. 2015 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Sistem plač v javnem sektorju in nadzor

Dopolnitev ureditve sistema plač v javnem sektorju, sprejeta v letu 2010, je vzpostavila tudi dodatni mehanizem nadzora na izvajanjem zakona, na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju, in sicer inšpekcijski nadzor. Že ZSPJS namreč določa različne oblike nadzorstva, in sicer lahko med te oblike ob inšpekcijskem nadzorstvu štejemo tudi:

  • določbe, ki določajo pristojnost ministrstva, pristojnega za sistem plač v javnem sektorju, za izvajanje nadzora,
  • določbe, ki pristojnost za nadzor določajo za posamezna resorna ministrstva, in
  • določbe o javnosti plač.

Glede javnosti plač v javnem sektorju je treba opozoriti, da ZSPJS v posebnem členu zagotavlja javnost plač v javnem sektorju, saj določa, da so:

  • plače v javnem sektorju javne, pri čemer so javnosti dostopni podatki o delovnem mestu, nazivu ali funkciji, o osnovnih plačah, o dodatkih ter delu plače za delovno uspešnost, razen dodatka za delovno dobo,
  • uporabniki proračuna podatke o plačah dolžni posredovati ministrstvu, pristojnemu za sistem plač v javnem sektorju,
  • uporabniki proračuna podatke o plačah v skladu s četrtim odstavkom 38. člena ZSPJS dolžni posredovati Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES), in sicer v skladu z metodologijo, ki jo predpiše minister, pristojen za sistem plač v javnem sektorju,
  • uporabniki proračuna lokalne skupnosti dolžni podatke o plačah posredovati tudi pristojnemu organu lokalne skupnosti.
Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj