Glasbeno izobraževanje

10. 8. 2015

Glasbeno ter plesno vzgojo in izobraževanje na osnovni stopnji ureja Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo) ter naslednji podzakonski akti:

 • Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole (Uradni list RS, št. 76/08, 31/10 in 5/11),
 • Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 82/03),
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 83/03 in 67/06),
 • Pravilnik o dokumentaciji v glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 61/12),
 • Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole (Uradni list RS, št. 50/12 in 56/12 - popr.),
 • Pravilnik o šolskem redu za glasbene šole (Uradni list RS, št. 44/01),
 • Pravilnik o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 43/00, 95/02, 82/03, 90/08 in 72/10),
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 117/04),
 • Pravilnik o obrazcih javnih listin v glasbeni šoli (Uradni list RS, št. 43/13),
 • Pravilnik o publikaciji o glasbeni šoli (Uradni list RS, št. 44/01),
 • Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 82/03 in 61/05),
 • Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99 in 134/03)

Cilji in naloge vzgoje in izobraževanja v glasbeni šoli so:

 • odkrivanje in razvijanje glasbene in plesne nadarjenosti;
 • doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek vključevanja v ljubiteljske ansamble, orkestre, pevske zbore in plesne skupine;
 • pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno in plesno izobraževanje, omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja;
 • omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja;
 • vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;
 • vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanja z drugimi;
 • skrb za prenos nacionalne in občečloveške dediščine in razvijanje nacionalne zavesti ter vzgajanje za multikulturno družbo, hkrati pa razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in naravne dediščine.

V pouk vseh predmetov se lahko vključujejo predšolski otroci, osnovnošolci, srednješolci in odrasli, in sicer pod pogoji (starost učenca, fizične dispozicije, nadarjenost ...), določenimi z izobraževalnimi glasbenimi in plesnimi programi.

Vpis v prvi razred instrumenta, petja, baleta in sodobnega plesa se opravi na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa, vpis v predšolsko glasbeno šolo, glasbeno in plesno pripravnico pa se opravi brez sprejemnega preizkusa.

Razpis za vpis glasbene šole objavijo vsako leto po prvomajskih praznikih.

Izvajalke programov osnovnega glasbenega in plesnega programa so javne in zasebne glasbene šole, ki so vpisane v razvid izvajalcev pri MIZŠ. V Republiki Sloveniji deluje 54 javnih glasbenih šol s 13 podružnicami in 99 dislociranimi enotami ter 13 zasebnih glasbenih šol.

Nadarjeni glasbeniki in plesalci lahko po končani glasbeni šoli nadaljujejo svoje izobraževanje na srednji stopnji - umetniški gimnaziji, smer glasba oziroma ples.

Programi

Izobraževalni programi v glasbenem izobraževanju:

 • Izobraževalni program Predšolska glasbena vzgoja je sprejela ministrica za šolstvo, znanost in šport z odredbo št. 011-67/2002 dne 7. 5. 2002 (Uradni list RS, št. 45/02).
 • Izobraževalni program Glasbena pripravnica je sprejela ministrica za šolstvo, znanost in šport z odredbo št. 011-68/2002 dne 7. 5. 2002 (Uradni list RS, št. 45/02).
 • Izobraževalni program Glasba je sprejel minister za šolstvo, znanost in šport s Pravilnikom o izobraževalnem programu Glasba št. 011-03-132/2003 dne 23. 5. 2003 (Uradni list RS, št. 55/03) ter spremembe in dopolnitve s pravilnikom št. 0070-6/2010 z dne 2. 2. 2010 (Uradni list RS, št. 11/10).
 • Izobraževalni program Plesna pripravnica je sprejela ministrica za šolstvo, znanost in šport z odredbo št. 011-68/2002 dne 7. 5. 2002 (Uradni list RS, št. 45/02).
 • Izobraževalni program Ples je sprejel minister za šolstvo, znanost in šport s Pravilnikom o izobraževalnem programu Ples št. 011-03-131/2003 dne 23. 5. 2003 (Uradni list RS, št. 55/03).

Koledar za glasbene šole je urejen s Pravilnikom o šolskem koledarju za glasbene šole. Ta pravilnik ureja razporeditev pouka, roke za razpis vpisa, roke za sprejemni preizkus, izpite in izdajo predpisanih listin, proste dneve, razporeditev in trajanje šolskih počitnic za učence prav tako pa tudi razporeditev letnega dopusta, strokovnega izobraževanja ter nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev šole.

Dokumentacija

V kategoriji OBRAZCI, VZORCI, PREGLEDNICE/ORGANIZACIJA IN VODENJE ZAVODA/NIVOJI IZOBRAŽEVANJA IN OPISI lahko najdete:
- Vpisni list
- Prijavnica za vpis v glasbeno šolo

Obrazci, vzorci, preglednice

{phocadownload view=category|id=14|target=s}

 

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Nazaj