Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

10. 8. 2015

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami se izvaja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - ZUOPP-1 in predpisi, ki urejajo področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter splošnega srednjega izobraževanja.

Otroci s posebnimi potrebami so:

 • otroci z motnjami v duševnem razvoju,
 • slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,
 • gluhi in naglušni otroci,
 • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
 • gibalno ovirani otroci,
 • dolgotrajno bolni otroci,
 • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
 • otroci z avtističnimi motnjami ter
 • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, ki so priloga Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/03, 93/04, 97/05, 25/06, 23/07 in 14/10) se uporabljajo do 30. 4. 2014.

Kriteriji za otroke z avtističnimi motnjami so kot priloga 7 sestavni del Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 88/2013) in prenehajo veljati 30. 4. 2014.

S 1. 5. 2014 so pričeli veljati novi kriteriji za opredelitev primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami.

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temelji na ciljih in načelih, določenih v zakonih za posamezno področje vzgoje in izobraževanja, in na naslednjih ciljih in načelih:

 • zagotavljanje največje koristi otroka,
 • celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja,
 • enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok,
 • vključevanja staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov v postopek usmerjanja in oblike pomoči,
 • individualiziranega pristopa,
 • interdisciplinarnosti,
 • ohranjanja ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega razvoja,
 • čim prejšnje usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja,
 • takojšnje in kontinuirane podpore in strokovne pomoči v programih vzgoje in izobraževanja,
 • vertikalne prehodnosti in povezanosti programov,
 • organizacije vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja,
 • zagotavljanja ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka.

Programi

Programi, navodila in smernice za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

Predšolska vzgoja

 • Navodila h Kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami (2003)
 • Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke (92. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 22. 6. 2006) (Uradni list RS, št. 96/06)
 • Smernice za delo v oddelkih za predšolske otroke z motnjami avtističnega spektra – MAS (129. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 4. 2. 2010)

Osnovno šolstvo

1. Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo (2003)

2. Prilagojeni program devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne (Uradni list RS, št. 100/03, 17/13 in 14/14)

3. Prilagojeni program devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gibalno ovirane, (Uradni list RS, št. 100/03, 17/13 in 14/14)

4. Prilagojeni program devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za slepe in slabovidne (Uradni list RS, št. 100/03, 17/13 in 14/14)

5. Prilagojeni program devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za govorno - jezikovne motnje (Uradni list RS, št. 100/03, 17/13 in 14/14)

6. Prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami (Uradni list RS, št. 52/14)
• Navodila za delo z otroki z avtističnimi motnjami v prilagojenem izobraževalnem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom (163. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 27. 3. 2014)

7. Prilagojeni izobraževalni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom (Uradni list RS, št. 100/03 in 17/13)

8. Prilagojeni izobraževalni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom za dvojezično osnovno šolo (Uradni list RS, št. 100/03 in 17/13)

9. Posebni program vzgoje in izobraževanja (od 1.9.2014), (Uradni list RS, št. 15/14)

Obrazci, vzorci, preglednice

{phocadownload view=category|id=14|target=s}

Srednje šolstvo

Srednješolski izobraževalni program
Navodila za izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za gimnazijski program(71. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 14.10.2004)

Navodila za izvajanje izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (68. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 20.5.2014)

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v programe vzgoje in izobraževanja 

Komisije prve in druge stopnje z upoštevanjem pravila strok pripravita strokovno mnenje, s katerim predlagata usmeritev otrok s posebnimi potrebami v ustrezen program vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, in v skladu s predpisi, ki urejajo področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega, poklicnega, strokovnega ter splošnega srednjega izobraževanja in z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.

O usmerjanju otrok s posebnimi potrebami odloča na prvi stopnji Zavod Republike Slovenije za šolstvo na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), podzakonskih aktov s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in Zakona o splošnem upravnem postopku. Za informacije o postopku usmerjanja so svetovalci, ki vodijo postopke usmerjanja, predsedniki komisij in strokovni sodelavci, ki sodelujejo v postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, dosegljivi na telefonskih številkah, zapisanih v seznamu.

Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami druge stopnje deluje pri ministrstvu, pristojnem za izobraževanje. Delo komisije druge stopnje vodi in organizira predsednik komisije druge stopnje.

Prilagojeni prevozi

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1 in 99/13) v petem odstavku 27. člena določa, da osebi, ki je z odločbo o usmeritvi opredeljena kot težje ali težko gibalno ovirana (ne more uporabljati javnega prevoza oziroma potrebuje prilagojen prevoz), pripada brezplačen prilagojen prevoz.

V ta namen se zagotavljajo sredstva iz državnega proračuna na podlagi določil Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1 in 38/14) v povezavi z 8. odstavkom 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D).

Prilagojen prevoz oseb, ki so z odločbo o usmeritvi opredeljene kot težje ali težko gibalno ovirane, subvencionira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) na podlagi sklenjene pogodbe z vzgojno-izobraževalnim zavodom in prevoznikom, ki kot fizična ali pravna oseba opravlja dejavnost prevoza, in ki zadostuje kriterijem usposobljenosti:

 • ustrezno potrjene listine o izpolnjevanju pogojev za opravljanje prilagojenega prevoza (licenca za opravljanje prevozov oseb s posebnimi potrebami ali licenca za opravljanje drugih prevozov, če izpolnjuje druge pogoje prilagojenega prevoza),
 • potrdilo (homologacija), da poseduje vozilo, ki je prilagojeno prevozu težje ali težko gibalno oviranega dijaka (vozilo, ki je predelano oziroma primerno za prevoz težje ali težko gibalno oviranega dijaka) s priloženo fotografijo vozila,
 • opisni prikaz relacije z natančnimi, preverljivimi (preko svetovnega spleta) ter najbolj racionalnimi števili kilometrov od kraja prebivališča dijaka do kraja šolanja in nazaj do kraja prebivališča dijaka,
 • ceno prevoza na kilometer z DDV-jem (če je prevoznik zavezanec), ceno prevoza na dan z DDV-jem in ceno prevoza na mesec z DDV-jem glede na posamezne šolske dni v skladu s šolskim koledarjem za naslednje šolsko leto,
 • urnik voženj prilagojenega prevoza.

Na podlagi javne objave s strani vzgojno-izobraževalnega zavoda, kjer se težje ali težko gibalno oviran dijak izobražuje, se izmed prijavljenih ponudnikov izbere najustreznejšega z vidika usposobljenosti, opreme in cene. Po opravljeni izbiri najustreznejšega prevoznika vzgojno-izobraževalni zavod na ministrstvo posreduje dokumentacijo o poteku postopka izbire kot tudi dokumentacijo izbranega prevoznika.

Osebe, ki so opredeljene kot težje ali težko gibalno ovirane morajo vzgojno-izobraževalnemu zavodu, kjer se izobražujejo sporočiti naslednje podatke:

 • številko odločbe o usmeritvi, ki jo izda Zavod RS za šolstvo,
 • število kilometrov od kraja bivanja do kraja šolanja (v eno smer),
 • vrsto prevoza: dnevni / tedenski (bivanje v dijaškem domu).

Navedeni postopek se praviloma prične pred začetkom šolskega leta oziroma v najkrajšem možnem času po nastali potrebi po prilagojenem prevozu. Sredstva za ta namen bo ministrstvo zagotavljalo na podlagi sklenjene pogodbe o opravljanju prilagojenih prevozov med izbranim prevoznikom, vzgojno-izobraževalnega zavoda in ministrstvom.

Pri izbiri najugodnejšega prevoznika se upoštevajo navodila okrožnice št. 092-7/2014/127 z dne 4. 7. 2014, ki so jo vzgojno-izobraževalni zavodi prejeli dne 7. 7. 2014.

 

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Nazaj