Osnovnošolsko izobraževanje

07. 8. 2015

Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

Osnovnošolsko izobraževanje odraslih je organizirano v osnovnih šolah za odrasle in na ljudskih univerzah.

Za učence tujce je organizirana mednarodna šola v sklopu Osnovne šole Danile Kumar, Ljubljana.

Program

Predmetniki

NOVOSTI:
v skladu z 22. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/13) se za učence 1. razreda začne izvajati pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v šolskem letu 2015/16.

Šola v naravi (39.a člen Zakona o osnovni šoli) kot organizacijska oblika, v okviru katere se izvaja del obveznega programa in drugih dejavnosti, se bo prav tako začela izvajati v šolskem letu 2015/16.

Obrazci, vzorci, preglednice

V kategoriji OBRAZCI, VZORCI, PREGLEDNICE/ORGANIZACIJA IN VODENJE ZAVODA/NIVOJI IZOBRAŽEVANJA IN OPISI lahko najdete:
- Predmetnik osnovne šole
- Prilagojeni predmetnik za dvojezično osnovno šolo na narodno mešanem območju Prekmurja

{phocadownload view=category|id=14|target=s}

Razširjeni program osnovne šole obsega:

 • neobvezne izbirne predmete
  • Tuji jezik 1. razred
  • Drugi tuji jezik
  • Umetnost
  • Računalništvo
  • Šport
  • Tehnika
 • interesne dejavnosti
 • podaljšano bivanje in različne oblike varstva učencev v devetletni osnovni šoli.

Šolski koledar

Koledar za osnovne šole je urejen s Pravilnikom o šolskem koledarju za osnovne šole. S tem pravilnikom se urejajo vpis otrok, razporeditev pouka, pouka prosti dnevi in razporeditev ter trajanje šolskih počitnic v šolskem letu za učence ter razporeditev letnega dopusta, strokovnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev, prav tako pa tudi roki za obveščanje staršev o učnem uspehu in dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja.

Aktualni šolski koledar lahko najdete na ZAČETNI STRANI ali si ga prenesete tukaj:{phocadownload view=file|id=1|text=Pedagoški koledar|target=b}

Učbeniki

Učbenik

Učbenik je osnovno učno gradivo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu oziroma katalogu znanja.

Učbenike lahko založnik, ki vidi svoj interes, v skladu s Pravilnikom o potrjevanju učbenikov vloži v potrditev, učbenike pa potrdi strokovni svet. Objavljeni so v Katalogu učbenikov.

Država stimulira nastajanje gradiv le, če za njihov nastanek na trgu ni interesa. Delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv se ne potrjuje. Pri izbiri gradiv v šolah so strokovni aktivi učiteljev avtonomni.

Učbeniški skladi

Temeljne usmeritve države na področju učbenikov so določene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: ZOFVI), v Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov, Pravilniku o potrjevanju učbenikov, Zakonu o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja in Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji, ki izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov, so zagotovitev učbenikov za nemoteno izvajanje celotnega programa osnovne šole, zagotavljanje učbenikov za srednje šole, zagotavljanje sredstev za učbeniške sklade na osnovnih in srednjih šolah, zagotavljanje učbenikov za šole z italijanskim učnim jezikom in dvojezične osnovne ter srednje šole, zagotavljanje učbenikov za romske otroke, zagotavljanje učbenikov za šole s prilagojenim programom (slepi, slabovidni, otroci z nižjim izobrazbenim standardom, otroci z Downovim sindromom, itd.) in zagotavljanje sredstev za prenovljene programe srednjih šol.

Rokovnik

• Do 31. maja: izbor učbenikov, ki jih predlaga strokovni aktiv, potrdi ravnatelj.
• Do 1. junija: strokovni aktiv učiteljev predlaga ravnatelju seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki jih bodo učitelji in udeleženci izobraževanja uporabljali pri pouku v prihodnjem šolskem letu.
• Do 10. junija: ravnatelj pridobi pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred oziroma letnik šole.
• Do 15. junija: šola obvesti vse udeležence izobraževanja, katera učna gradiva bodo uporabljali v prihodnjem šolskem letu, sezname obesi na običajno mesto na šoli za sporočanje oziroma objavi na svoji spletni strani.
• Do 24. junija: šola evidentira potrebe po izposoji učbenikov iz učbeniškega sklada za prihodnje šolsko leto.
• Predlog odpisa neuporabnih učbenikov pisno potrdi ravnatelj. Skrbnik sklada pripravi evidenco učbenikov, ki jih mora šola zagotoviti za izposojo v prihodnjem šolskem letu. Evidenco pisno potrdi ravnatelj ter z njo seznani svet staršev in svet šole.
• Do 31. avgusta: šola nakupe in odpise posameznih učbenikov vnese v aplikacijo Trubar.
• Prvi teden pouka: šola razdeli, izposodi učbenike.
• Do 30. septembra: šola v aplikaciji Trubar izpolni obrazec za povračilo izposojevalnine, če še ni, vnese sezname delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv ter podatke o finačnih transakcijah v okviru učbeniškega sklada.
• Do 30. oktobra: skrbnik učbeniškega sklada pripravi predlog za nagrado skrbniku/skrbnikom, ki jo pisno potrdi ravnatelj.
• Do 31. decembra: šola v aplikacijo Trubar vnese vse preostale transakcije v okviru učbeniškega sklada.

Nazaj